Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2023.

23. 05. 2023.

Predmet programa

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je ukupno 265.450,00 eura za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Korisnici

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji po ovom programu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2022. i 2023. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013,
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
 • polaganja naučničkog ispita,
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 159,27 eur / 199,08 eur,
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 424,71 eur,
 • Polaganje majstorskog ispita – 345,08 eur,
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 716,70 eur,
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje naučničkog ispita – 159,27 eur,
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 106,18 eur,
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 265,45 eur,
 • Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja – stvarni troškovi.

Način i rok podnošenja prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave. Datum i vrijeme predaje Prijave u pisarnicu Ministarstva, odnosno datum i vrijeme predaje Prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja Prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine.

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostale novosti i projekti

Završen projekt za zeleniju budućnost – My Energy Community 

Razvojno-istraživački projekt My Energy Community, čiji je završetak predstavljen danasna svečanosti održanoj u prostorijama ZICER-a, započet je 2022. godine s ciljem razvoja platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni...

Balans privatnog i poslovnog u startup svijetu

U fokusu poslovanja ReaX LAB-a je razvoj laboratorijske analitičke opreme u području zelene kemije, s posebnim naglaskom na minijaturizaciju radi smanjenja potrošnje reagensa i negativnog utjecaja na okoliš.Ovu uspješnu u ZICER-u inkubiranu tvrtku čine vrsni...