Zapošljavamo osobu u odjelu financija. Prijavite se!

04. 07. 2024.

U ZICER-u je u tijeku Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik u odjelu financija za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.


Mjesto rada: Zagreb
Broj traženih radnika: 1 izvršitelj (m/ž)
Vrsta zaposlenja: na određeno, radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova

• sudjeluje u obavljanju složenijih poslova društva;
• prati i proučava stanje u područjima iz djelokruga rada;
• sudjeluje u izradi izvješća, analize, informacije i drugih stručnih materijala prema zahtjevu direktora društva, nadležnog pomoćnika direktora društva i koordinatora;
• surađuje s upravnim tijelima Grada Zagreba, te institucijama i ustanovama;
• prati stanje, propise, programe, planove i projekte;
• sudjeluje u provođenju propisa, programa, planova i projekata;
• surađuje s partnerskim institucijama te drugim pravnim i fizičkim osobama;
• knjiženje knjigovodstvenih događaja (URA, IRA, PDV, osnovna sredstva, amortizacija, putni nalozi)
• sudjelovanje u obračunu plaća i drugog dohotka, putnih naloga, PDV-a, godišnjeg poreza na dobit
• sudjelovanje u izradi poreznih izvještaja (JOPPD, PDV, OPZ-STAT, GFI-POD)
• praćenje troškova poslovanja i namjenskog korištenja sredstava po projektima
• obavlja i druge poslove u skladu sa osposobljenošću radnika i prema nalogu poslodavca

Uvjeti

• magistar, odnosno stručni specijalist ekonomske struke / sveučilišni odnosno stručni prvostupnik ekonomske struke
• poznavanje rada na računalu
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
• aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

Minimalna stručna sprema: Viša škola

Strani jezik: engleski

Prijava

Prijava na Javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, kontakt broj telefona, odnosno mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku da se radi o prijavi na Javni natječaj, priloge uz prijavu i vlastoručni potpis.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja tj. stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),
• potvrde, preporuke ili druge dokumente koji potvrđuju navode iz životopisa – ako postoje.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan je u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti.

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: LINK NA DOKUMENT.

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: LINK NA DOKUMENT.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Prijave na Javni natječaj podnose se isključivo putem e-mail adrese karijera.zicer@gmail.com s naznakom „Prijava na javni natječaj – za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK”.

Rok za prijavu je 12. 7. 2024. godine.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Izbor kandidata i postupak zapošljavanja

Sve kandidate koji su u roku dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje pozvat će na selekcijski postupak – razgovor s kandidatima.
Dodatno, selekcijski postupak može uključiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i psihologijsko testiranje.
Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.
Po završetku Javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima istog.

Obavještavamo kandidate da ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka obrađuje osobne podatke kandidata isključivo i jedino u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbi 2016/679.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanja niti jedne dostavljene ponude. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

Natječaj je dostupan i na portalu Posao.hr.

Ostale novosti i projekti

Prijavite se na nove programe akceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) osmislila je u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE cjelovit sustav podrške za sva novoosnovana inovativna poduzeća, inovativne razvojne timove i pojedince u svim regijama Hrvatske. Program obuhvaća...