Zapošljavamo stručnjaka za IT poslove. Prijavite se!

05. 03. 2024.

Zagrebački inovacijski centar traži pojačanje u svojim redovima, i to stručnjaka za IT poslove!

Otvoren je Javni natječaj za radno mjesto Viši specijalist za IT poslove za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Opis posla za poziciju Viši specijalist za IT poslove:

 • obrada tehničkih problema (hardver, softver, mreža) i obrada tehničkih zahtjeva
 • pružanje lokalne podrške kao i podrške na daljinu korisnicima na dnevnoj bazi
 • instalacija i održavanje softvera za desktop okruženja
 • instalacija nove informatičke opreme
 • pružanje IT podrške na razini cijele organizacije
 • održavanje računala i IT infrastrukture
 • održavanje sigurnosti mreža
 • izrada kreativnih grafičkih / digitalnih rješenja za potrebe Društva
 • razvoj intuitivnih korisničkih iskustava na web stranicama i web aplikacijama Društva
 • razvoj ključnih riječi i rad na optimizaciji web stranica (SEO) Društva
 • aktivno sudjelovanje i podrška timu u razvoju medija, kampanja, koncepata i kreativnih rješenja za društvene mreže i digitalno oglašavanje

Što se od prijavitelja očekuje?

 • da je magistar odnosno stručni specijalist s područja društvenih ili tehničkih znanosti / sveučilišni odnosno stručni prvostupnik s područja društvenih ili tehničkih znanosti / srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za srednju stručnu spremu, najmanje četiri godine iskustva za višu stručnu spremu i najmanje 3 godine iskustva za visoku stručnu spremu
 • aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
 • poznavanje rada i administracije MS Windows okruženja te MS Office programskog paketa
 • iskustvo u korištenju i administriranju Microsoft 365 servisa (Office 365, Teams, Exchange, OneDrive i sl.)
 • odlično poznavanje dizajnerskih programa (InDesign, Illustrator, Photoshop, Figma)
 • iskustvo u korištenju CMS-a, posebice WordPressa
 • iskustvo u dizajniranju korisničkog iskustva UX/UI
 • iskustvo u optimizaciji web stranica (SEO)
 • izvrsno poznavanje digitalnih komunikacijskih kanala u poslovne svrhe

Prijava

U prijavi kandidati su dužni priložiti:

 • životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja tj. stručnoj spremi: svjedodžba / diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži svjedodžbu / diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu / diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrde / preporuke / izjave ili druge dokumente koji potvrđuju navode iz životopisa – ako postoje

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka.


Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine” br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine” br. 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20).


Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na javni natječaj podnose se isključivo putem e-mail adrese: karijera.zicer@gmail.com s naznakom ,,Prijava na javni natječaj – za radno mjesto VIŠI SPECIJALIST ZA IT POSLOVE“.

Rok za prijavu je 13.3.2024. godine.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Izbor kandidata i postupak zapošljavanja

Sve kandidate koji su u roku dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje pozvat će na selekcijski postupak – razgovor s kandidatima.

Dodatno, selekcijski postupak može uključiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i psihologijsko testiranje.

Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.

Po završetku javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima istog.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanja niti jedne dostavljene ponude. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

Javni natječaj za radno mjesto Viši specijalist za IT poslove preuzmite ovdje.

Ostale novosti i projekti

Pozivamo vas na Startup Ecosystem Croatia događaj!

investitori i inovativne tvrtke iz Austrije zainteresirani su za poslovne prilike s hrvatskim startupovima. Zato Austrijsko Veleposlanstvo  - Trgovinski odjel zajedno sa ZICER-om i partnerima organizira Startup Ecosystem Croatia događaj na koji vas ovim putem...

Pozivamo vas na LEAP Summit 2024!

Pridružite se LEAP Summit konferenciji koja se održava 15. i 16. svibnja u prostoru SEECEL Zagreb! LEAP Summit je multidisciplinarna konferencija koja okuplja više od 2.000 sudionika iz više od 40 zemalja. Fokus konferencije je na multidisciplinarnim temama povezanim...