Samozapošljavanje hrvatskih branitelja 2023.

20. 02. 2023.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini.

Cilj mjere

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt,
 • trgovačko društvo ili
 • druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Iznos potpore

Potpora iznosi do najviše 10.617,83 eura (80.000,00 kuna), uključujući i navedeni iznos.

Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

U Državnom proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 50 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neprihvatljivi podnositelji i djelatnosti

Za potporu se ne može kandidirati, odnosno zahtjev će biti odbijen ukoliko ga podnese:

 1. osoba koja nema status nezaposlene osobe i nije prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 2. osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 3. osoba koja je već koristila potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva,
 4. osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu djelatnost, nositelj je samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta odnosno vlasnik/osnivač trgovačkog društva ili član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili je osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti,
 5. osoba koja je korisnik mirovine, kao i osoba kojoj je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu,
 6. osoba koja novčanu potporu traži temeljem sezonskog obavljanja djelatnosti,
 7. osoba koja traži potporu temeljem preuzete djelatnosti,
 8. osoba koja traži potporu temeljem djelatnosti istovjetne ili pretežito istovjetne onoj koju je imala prethodno registriranu i/ili u istoj bila zaposlena i/ili evidentirana kao obveznik uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne ili pretežito istovjetne djelatnosti,
 9. upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
 10. redoviti učenik ili student,
 11. osoba kojoj je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
 12. osoba protiv koje se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
 13. osoba protiv koje je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
 14. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
 15. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
 16. osoba koje je u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te je prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora,
 17. osoba koja u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nije postupala u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušila iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
 18. osobe za koje se u postupku procjene zahtjeva utvrdi kako je dvoje ili više prijavitelja podnijelo zahtjeve koji su popunjeni identično u bitnim ili u prepoznatljivim dijelovima,
 19. osoba kod koje se utvrdi poduzimanje radnji koje za posljedicu imaju umjetno stvaranje uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija Javnog poziva.

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD) te će zahtjev, ukoliko se podnese, biti odbijen jer se radi o djelatnostima koje su neprihvatljive za financiranje:

 1. područje (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 03 Ribarstvo,
 2. područje (C) Prerađivačka industrija – skupina 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,
 3. područje (H) Prijevoz i skladištenje – skupina 49.3 Ostali kopneni prijevoz i odjeljak 50 Vodeni prijevoz,
 4. područje (I) Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane – odjeljak 55 Smještaj te razredi 56.21 Djelatnost keteringa i 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića,
 5. područje (J) Informacije i komunikacija – odjeljak 60 Emitiranje programa,
 6. područje (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – u cijelosti,
 7. područje (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – odjeljak 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), odjeljak 78 – Djelatnost zapošljavanja, odjeljak 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, kao i skupine 80.1 Djelatnosti privatne zaštite i 80.3 Istražne djelatnosti,
 8. područje (R) Umjetnost, zabava i rekreacija – odjeljak 92 Djelatnost kockanja i klađenja i razred 93.19 Ostale sportske djelatnosti,
 9. područje (S) Ostale uslužne djelatnosti – odjeljak 94 Djelatnost članskih organizacija.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:

 1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 2. troškovi nabavke teretnih vozila (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 4.000,00 eura (30.138,00 kuna),
 3. troškovi nabavke informatičke opreme u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna),
 4. troškovi nabavke računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 5. troškovi nabavke zaštitne i radne odjeće i opreme,
 6. troškovi najma/zakupa poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna),
 7. troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu do 700,00 eura (5.274,15 kuna), a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.,
 8. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 3.000,00 eura (22.603,50 kuna), a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.,
 9. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 10. troškovi promidžbe i oglašavanja u najvišem iznosu 700,00 eura (5.274,15 kuna), a isti uključuju npr. izradu mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.,
 11. troškovi knjigovodstvenih usluga u najvišem iznosu 700,00 eura (5.274,15 kuna),
 12. podmirivanje doprinosa za vlasnika/osnivača/nositelja djelatnosti u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna, pri čemu je isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge osobe koje nisu vlasnici/osnivači/nositelji djelatnosti),
 13. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:

 1. troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
 2. troškovi nabavke poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
 3. troškovi nabavke radnih strojeva (npr. traktor, kombajn)11 u najvišem iznosu 8.000,00 eura (60.276,00 kuna),
 4. troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 5. troškovi nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 4.000,00 eura (30.138,00 kuna),
 6. troškovi nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem iznosu 2.000,00 eura (15.069,00 kuna),
 7. troškovi kupnje ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna),
 8. troškovi stavljanje u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 4.000,00 eura (30.138,00 kuna),
 9. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Prihvatljivim troškovima u smislu ovog javnog poziva, smatraju se troškovi podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja. Plaćanje računa gotovim novcem neće se smatrati namjenskim

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. troškovi nastali temeljem pravnog posla između podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji, kao i fizičkih osoba i pravnih osoba u kojima su odgovorne ili ovlaštene za zastupanje osobe koje su članovi obitelji podnositelja zahtjeva,
 2. troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje,
 3. troškovi nabavke osobnog vozila,
 4. troškovi nabavke teretnih motornih vozila za cestovni prijevoz tereta,
 5. troškovi nabavke potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
 6. troškovi nabavke robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 7. troškovi registracije poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, kao i troškovi temeljnog kapitala kod osnivanja trgovačkog društva,
 8. troškovi kamata na dug, kazni, financijskih globa i troškovi sudskih sporova,
 9. troškovi banaka za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transakcije i ostali troškovi financijske prirode,
 10. troškovi najma/leasinga vozila i opreme,
 11. troškovi koncesijskih naknada,
 12. troškovi održavanja, popravci, servisiranja strojeva, opreme i vozila, registracije vozila, kao i trošak goriva, cestarina, parking naplate,
 13. troškovi režija i priključaka energenata,
 14. troškovi većih građevinskih zahvata, kao i vodoinstalaterskih zahvata te elektroinstalacijskih zahvata,
 15. troškovi izrade plinskih priključaka i centralnih grijanja,
 16. troškovi kupnje poslovnih/skladišnih/proizvodnih prostora,
 17. troškovi podzakupa poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora ili zemljišta,
 18. troškovi službenih putovanja (prijevoz i smještaj),
 19. troškovi pretplate na časopise i stručnu literaturu,
 20. troškovi edukacije,
 21. troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 22. troškovi nabavke telefonskih i mobilnih uređaja,
 23. troškovi fotokopiranja, uredskog materijala, pošte, taksi usluga,
 24. troškovi premije osiguranja te komorske i druge članarine,
 25. troškovi carinskih i uvoznih pristojbi i druge vezane naknade,
 26. troškovi konverzije, naknade i gubitaka po tečajnim razlikama kao i drugi čisto financijski izdaci (plaćanje u stranim valutama priznaje se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa),
 27. troškovi autorskih ugovora s drugim osobama,
 28. troškovi plaće za vlasnika/nositelja djelatnosti/osnivača društva/direktora/druge odgovorne osobe i zaposlenike te ostala novčana davanja (otpremnine, prigodni darovi, jubilarne nagrade, bonusi, regresi, honorari angažiranih suradnika i sl.),
 29. troškovi istraživanja tržišta,
 30. troškovi koji se odnose na ribarstvo i akvakulturu,
 31. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana i troškovnika, a prema procjeni Stručnog tima nisu prihvatljivi za sufinanciranje,
 32. ostali troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju izravno sredstvo za rad.

Troškovi nastali od dana registracije djelatnosti do datuma potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje s Ministarstvom hrvatskih branitelja nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima potpore.

Sredstva potpore ne mogu biti ostvarena za financiranje onih troškova za čije financiranje su već ostvarena financijska sredstva iz javnih izvora temeljem natječaja/javnih poziva tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova.

Za podnositelje zahtjeva koji će biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u iznosima troškovima neće se smatrati prihvatljivim troškom.

Način i rok prijave

Zahtjevi se podnose do 16. ožujka 2023. godine na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2023. godini“.

Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno (ne putem udruge, poduzetničkog centra i sl.), a treba dostaviti s propisanom pripadajućom dokumentacijom.

Podnositelj je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

Dodatne informacije

Cijeli javni poziv pročitajte na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za samozapošljavanje, kao i obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Informacije udruga, poduzetničkih centara te drugih pravnih i fizičkih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog javnog poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu.

Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ostale novosti i projekti

Poziv na CRO WEB 3 konferenciju

Digitalna tehnologija i infrastruktura imaju ključnu ulogu u našim privatnim životima i poslovnim okruženjima. Oslanjamo se na nju da komuniciramo, radimo, unaprijedimo znanost i da damo odgovore na aktualna ekološka pitanja. Istovremeno, pandemija COVID-19 istaknula...

Ideas Powered for Business 2023.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” osmislio je program za dodjelu bespovratnih sredstava kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV). Fond za MSP-ove inicijativa je...

Pozivamo te u ZICER na peti CASSINI Hackathon!

Jesi li spreman stvoriti rješenja koristeći svemirsku tehnologiju za jačanje sigurnosti Europe? Uz 5. CASSINI Hackathon možeš uspjeti! Pridružite nam se na CASSINI Space Tech Hackathonu koji će se održati u ZICER-u od 24. do 26. ožujka 2023. godine. Ovogodišnja tema...