Potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja

03. 11. 2022.

Raspisan je javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja. Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2023. godine.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti korisnici novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja, uz uvjet da:

 • će budući poslovni subjekt imati sjedište i obavljati djelatnost na području grada Zagreba,
 • su podmirene sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti,
 • istodobno nije podnesen zahtjev za dodjelu potpore za samozapošljavanje koju dodjeljuju ostali davatelji državnih potpora.

Namjena korištenja potpora

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se za pokrivanje troškova za osnivanje i pokretanje rada poslovnog subjekta (obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti i ustanove).

Prihvatljivi troškovi su:

 • zakupnina poslovnog prostora,
 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih informatičkih programa,
 • uređenje poslovnog prostora,
 • doprinosi za samozaposlenu osobu,
 • izrada web stranice,
 • web-hosting, zakup domene, održavanje web-stranice,
 • dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 • internetsko oglašavanje,
 • izrada vizualnog identiteta,
 • troškovi za knjigovodstvene usluge,
 • kupnja/najam licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi atestiranja i certificiranja proizvoda i usluga.

Prihvatljivi troškovi iz stavka 1. alineje 6. ove točke mogu se sufinancirati do najviše 20% od ukupno odobrenog iznosa. Prihvatljivi troškovi iz stavka 1. alineja 7., 8., 9. ,10. i 11. ove točke mogu se u zbroju sufinancirati do najviše 20 % od ukupno odobrenog iznosa.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji (roditelji, supružnici i djeca) i povezanih društava,
 • troškovi uređenja prostora u kojem se obavlja djelatnost, a koji nije fizički odvojen od stambenog dijela (npr. uređenje izdvojene sobe ili prostorije u sklopu stana ili sl.)
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključaka energenata,
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja,
 • najam/leasing vozila i opreme,
 • plaće,
 • doprinosi za druge zaposlenike,
 • istraživanje tržišta,
 • autorski ugovori i ugovori o djelu,
 • porez, prirez, komorski doprinosi,
 • pretplata na časopise i stručnu literaturu,
 • komorske i druge članarine,
 • službena putovanja,
 • svi troškovi vezano uz korištenje i održavanje službenih vozila,
 • premije osiguranja,
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

Visina potpore

Potpora za samozapošljavanje se može odobriti sukladno troškovniku priloženom uz zahtjev, do najviše 40.000,00 kuna po poslovnom subjektu.

Potpora za samozapošljavanje može se koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Pojedinom korisniku Grad Zagreb može dodijeliti samo jednu potporu za samozapošljavanje.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za odobravanje potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelje odgojitelje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, u jednom primjerku, u originalu, preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

Grad Zagreb
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
Vodnikova 14
10 000 Zagreb

Uz napomenu:

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisniku novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja

Prijava i svi obrasci koji se predaju uz prijavu na Javni poziv trebaju biti popunjeni na računalu, ispisani, potpisani te moraju biti uredno uvezeni u cjelinu (spiralno ili na drugi odgovarajući način).

Postupak odobravanja i dodjele potpora

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2023. godine.

Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • poslovni plan,
 • troškovnik,
 • ponude, predračuni i predugovori za troškove za koje se traži potpora,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za osobe koje su imale registriran poslovni subjekt,
 • izjava o potporama male vrijednosti i izjava o potporama male vrijednost povezanih osoba.

Dokaz da je podnositelj zahtjeva korisnik novčane pomoći za roditelja odgojitelja provjerava Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za samozapošljavanje može se preuzeti:

Popis korisnika potpore će biti objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba te će sadržavati podatke o korisniku potpore, djelatnosti poslovnog subjekta te iznosu potpore. 

Više informacija o ovoj potpori i pripadajućoj dokumentaciji saznajte na web stranicama Grada Zagreba. Za sve dodatne informacije slobodni ste se obratiti na e-mail adresu:
javni.poziv.samozaposljavanje@zagreb.hr.

Prijavljujete se na ovu potporu? Iskažite interes za program edukacije i savjetovanja Postajem poduzetnik! namijenjen roditeljima odgojiteljima

Edukativno-mentorski program Postajem poduzetnik! priprema korisnike novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja za izlazak na tržište i pokretanje poslovanja.

Ovaj program je organiziran na inicijativu Grada Zagreba, besplatan je za sve polaznike te se provodi o trošku Proračuna Grada Zagreba. Sam program sastoji se od informativne radionice, poduzetničkog edukativnog programa te individualnih mentoriranja polaznika jedan na jedan od strane naših djelatnika.

U sklopu edukacijskog i mentorskog programa pruža se podrška polaznicima programa kod pisanja poslovnog plana te ostala podrška u smislu razrade poduzetničke ideje, registracije poslovnog subjekta te provjere početne pravne i porezne dokumentacije.

Imate poduzetničku ideju i ne znate otkud krenuti? Više informacija o samom programu saznajte u članku Program edukacije i savjetovanja Postajem poduzetnik! namijenjen roditeljima odgojiteljima, ispunite formular i iskažite interes!

Ostale novosti i projekti

Kako zaraditi od dodatnog posla?

Uz redovni rad razmišljate o zaradi od dodatnog posla? Frane Šesnić, direktor ZICER-a, pojašnjava kakve su vam mogućnosti. „U uvjetima inflacije i visokih troškova života, što se posebno odnosi na cijene hrane, kao i rasta plaća koje generalno ne prate realne...