Javni natječaj za radno mjesto SURADNIK u ZICER-u

30. 09. 2021.

12. siječnja 2022.: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SURADNIK

Zagrebački inovacijski centar raspisao je Javni natječaj za radno mjesto SURADNIK. Želite li postati dio našega tima, prijavite se! Detalji Natječaja nalaze se u nastavku.

1. Opis poslova – SURADNIK:

– administrativni i tehnički poslovi u sklopu vođenja Društva

– prikupljanje, unos i obrada podataka u sklopu vođenja Društva

– prikupljanje, unos i obrada podataka potrebnih za provođenje projekata

– komunikacija sa poslovnim partnerima, partnerskim institucijama i drugima

– organiziranje primanje stranaka i pozivanje na sastanke

– primanje i davanje potrebnih obavijesti i informacija poduzetnicima i djelatnicima

– vođenje poslova zaprimanja, evidentiranja, dostavljanja u rad i razvođenja predmeta

– narudžba službenih glasila i časopisa, narudžba i podjela uredskog materijala, poslovi prijepisa te drugi poslove koji se odrede.

2. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završena srednja stručna sprema ekonomske, birotehničke, upravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke

2. poznavanje rada na PC-u

3. da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

3. Plaća

Osnovnu plaću radnika za puno radno vrijeme i ugovoreni redoviti učinak čini zbroj umnoška osnovice i koeficijenta složenosti poslova i zadaća u koje je razvrstano radno mjesto za koje je radnik sklopio ugovor o radu i dodatka na radni staž.

Koeficijent složenosti poslova za svako radno mjesto utvrđeni su Pravilnikom o organizacijskom ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta poslodavca, a predstavljaju relativnu vrijednost radnog mjesta u odnosu na radno mjesto na kojem su poslovi najjednostavniji.

Plaću Suradnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je Suradnik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova propisan je Pravilnikom o radu društva ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., a koji za radno mjesto – Suradnik iznosi 2,00 -3,20.

Osnovica za obračun plaće iznosi 2.884,87 kuna bruto za koeficijent složenosti poslova 1,00.       

4. Provjera poznavanja rada na računalu

Za praktičnu provjeru znanja rada na računalu potrebno je poznavanje rada na računalu, koje uključuje poznavanje korištenja programa Word, Excel, Outlook, PowerPoint i Internet.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči društva ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. i na web stranici zicer.hr. najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona  ili mobitela, e-mail adresa). Osobni podaci kandidata obrađuju se isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

5. Prijava

Uz prijavu kandidati su dužni (u neovjerenoj preslici) priložiti:

–  životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
–  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
–  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja tj. stručnoj spremi: svjedodžba (ukoliko kandidat uz prijavu priloži svjedodžbu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),
–  uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s prilozima dostavljaju se pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ili poštom preporučeno na adresu ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 15 u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom ‘Prijava za javni natječaj – radno mjesto SURADNIK – ne otvarati’.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

6. Izbor kandidata i postupak zapošljavanja

Za kasniju administrativnu provjeru i davanje suglasnosti za zapošljavanje nadležan je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša odnosno Gradonačelnik Grada Zagreba. Pribava prethodne suglasnosti za zapošljavanje nužna je za zasnivanje radnog odnosa u društvu ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune, a koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, biti će pozvani na provjeru znanja rada na računalu. Kandidati koji zadovolje navedenu provjeru biti će pozvani na razgovor sa Povjerenstvom za provedbu natječaja, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Bodovanje i razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Po završetku predmetnog javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

7. Dodatne informacije

Više informacija o poslovanju društva ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kandidati mogu pronaći na stranicama www.zicer.hr.

Originalni dokument Javnog natječaja preuzmite ovdje

Ostale novosti i projekti

Rezultati natječaja za inovatore Grada Zagreba 2022.

Grad Zagreb je još jednom podržao zagrebačke inovatore u obliku dodjele bespovratnih potpora ukupnog fonda 500.000 kuna. Ovaj program potpore inovatorima se provodi od 1998. godine, cilj mu je komercijalizacija inovacija, a njime se...

Upoznaj #zicer mentore: Danijela Simeunović

Dobar mentor ključan je za rast i neprocjenjiva vrijednost u poslovanju. Izvor je znanja i podrške. ZICER mentori vrhunski su stručnjaci koji naše startupove prate i pomažu im u svakom aspektu razvoja.   Glavna svrha mentora je pomoći poduzetnicima s...

Business Development and Innovation Croatia

Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia za područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation and Blue Browth) objavljen je 23. studenoga 2022. godine i bit će...