EIT Climate-KIC Croatia Hub

29. 01. 2020.


Regionalna inovacijska shema Europskog instituta za inovacije i tehnologiju
 (EIT RIS) akcelerira klimatske inovacije diljem Europe. EIT RIS olakšava povezivanje s etabliranim inovacijskim središtima u 12 zemalja srednje, istočne i južne Europe, osiguravajući paneuropski doseg EIT Climate-KIC-a i povećavajući kapacitet klimatskih inovacija na cijelom kontinentu.

Cilj EIT RIS-a potaknuti je inovacije s niskim udjelom ugljika u zemljama, regijama i gradovima diljem Europe i značajno povećati lokalni kapacitet za provedbu ideja s najvećim učinkom, istodobno ojačavajući sinergije i komplementarnosti s EU, nacionalnim i regionalnim inicijativama za inovacije i izvorima financiranja. Predstavlja strateški instrument za određivanje potreba i izazova ublažavanja klimatskih promjena.

EIT Climate-KIC Croatia Hub osnovan je 2018. godine i sastoji se od 7 organizacija:

 • ZICER – Zagrebački inovacijski centar
 • Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni ured za transfer tehnologije
 • Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet)
 • Terra Hub
 • ZEZ – Zelena energetska zadruga
 • Mreža znanja.

Cilj konzorcija je promicanje klimatski osviještene ekonomije putem sustavnih promjena koje uključuju sve slojeve društva.

EIT Climate-KIC Hub Hrvatska djelovat će u skladu s Hrvatskom strategijom pametne specijalizacije 2016.-2020. u pogledu energije i održivog okoliša, prometa i mobilnosti te hrane i bio-gospodarstva. Ubrzat će provedbu aktivnosti koje podržavaju zdravu klimu i katalizirati put Hrvatske ka ugljičnoj neutralnosti.

Aktivnosti hrvatskog EIT Climate-KIC konzorcija:

Startup akcelerator vodi ZICER – Zagrebački inovacijski centar. U premijernom ciklusu programa 2019. sudjelovalo je 6 timova. Neke od priča o uspjehu uključuju dva tima koja su osvojila kombinirano ulaganje od 210,000 eura, završetak priprema za pokretanje globalne crowdfunding kampanje na Kickstarteru i povećanje broja članova tima s 2 do 5 zaposlenika. Uz to, tri su se tima zajednički prijavila za 100.000 eura vrijedan inovacijski EU projekt i u konačnici su odabrani za financiranje. Prijave za 2020. godinu akceleratora trenutno su u tijeku.

Pioneers into Practice program je koji vodi Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske. U 2019. godini ovaj program razmjene vezan za sistemske inovacije za klimu, potaknuo je i inspirirao više desetaka stručnjaka koji su utkani u europsku mrežu klimatskih inovacija profesionalaca, partnera i aktera. Program se nastavlja u 2020. godini.

Climathon je održan u Zagrebu i Varaždinu 2018. te u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci 2019. godine. Ovi su klimatski orijentirani hackathoni generirali mnoštvo zelenih urbanih ideja i rješenja.

Za opće informacije o aktivnostima EIT Climate-KIC Regionalne inovacijske sheme, molimo kontaktirajte eitris@climate-kic.org. Za više informacija o lokalnim aktivnostima, možete kontaktirati bok@zicer.hr.

Više informacija o EIT-u možete pronaći ovdje:

Početna stranica EIT-a: https://eit.europa.eu 

EIT na vašem jeziku: https://eit.europa.eu/in-your-language 

EIT RIS: https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

EIT Climate-KIC Croatia Hub 

The European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme (EIT RIS) accelerates climate innovation across Europe. The EIT RIS facilitates connections into established innovation hubs, now in 12 countries in the center, east and south of Europe, securing EIT Climate-KIC’s pan-European reach, boosting climate innovation capacity across the continent.

The EIT RIS aims to stimulate low carbon innovation in countries, regions and cities across Europe and significantly boost local capacity to implement the highest impact ideas, while reinforcing synergies and complementarities with EU, national, regional innovation initiatives and funding sources. It is a strategic instrument to target the climate mitigation needs and challenges.

EIT Climate-KIC Croatia Hub was established in 2018 and comprises of 7 organizations:

 • ZICER – Zagreb Innovation Centre
 • North-West Croatia Regional Energy Agency
 • University of Zagreb, University Technology Transfer Office
 • University of Zagreb, Faculty of Geotechnical Engineering
 • Terra Hub
 • ZEZ – Zelena energetska zadruga (Green Energy Cooperative)
 • Mreža znanja.

The Hub aims to promote a climate-conscious economy through a systemic change involving all layers of society.

The EIT Climate-KIC Hub Croatia will leverage the Croatian Smart Specialization Strategy 2016-2020 in regard to energy and sustainable environment, transport and mobility, and food and bio-economy. It will accelerate the implementation of activities supporting a healthy climate and catalyze Croatia’s journey towards zero-carbon economy.

EIT Climate-KIC Croatia Hub activities:

Startup Accelerator is led and implemented by ZICER – Zagreb Innovation Centre. 6 teams took part in the program’s premiere cycle in 2019. Some of the success stories include two teams gaining a combined EUR 210.000 investment, completing preparation for rolling out a global crowdfunding campaign on Kickstarter, and growing the team from 2 to 5 employees. Additionally, three teams jointly applied for EUR 100.000 worth innovation-based project and were selected for funding. Applications for 2020 are currently being accepted.  

Pioneers into Practice is a program managed by the North-West Croatia Regional Energy AgencyIn 2019, this exchange program of system innovation for climate has inspired more than dozen professionals who were woven into the European climate innovation network of professionals, partners and actors. The program is to continue in 2020. 

Climathon was held in Zagreb and Varaždin in 2018, and in Zagreb, Varaždin and Rijeka in 2019. These climate hackathons generated many ideas and solutions aimed at making Croatian cities greener and healthier.

For general information about EIT Climate-KIC Regional Innovation Scheme activities, please contact eitris@climate-kic.org. For any information on the local activities, please email bok@zicer.hr.  

More information on the EIT can be found here:

EIT website homepage: https://eit.europa.eu
EIT in your language: https://eit.europa.eu/in-your-language
EIT RIS: https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...