Zapošljavamo voditelja računovodstva. Prijavi se!

01. 09. 2023.

Zagrebački inovacijski centar traži pojačanje u svojim redovima, i to stručnjaka iz područja računovodstva!

Otvoren je Javni natječaj za radno mjesto Specijalist za materijalno-financijske poslove (Voditelj računovodstva) za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

VAŽNO: Odlukom direktora društva produljen rok za prijavu na Javni natječaju za radno mjesto Specijalist za materijalno-financijske poslove do 21. rujna 2023. godine.

Opis posla

Specijalist za materijalno-financijske poslove u ZICER-u će biti odgovoran/zadužen za:

 • financijsko-analitičke i računovodstvene poslove društva
 • knjiženje svih knjigovodstvenih događaja (URA, IRA, PDV, osnovna sredstva, amortizacija, putni nalozi, blagajna)
 • obračun plaća i drugog dohotka, putnih naloga, PDV-a, godišnjeg poreza na dobit
 • izradu i predaju svih poreznih izvještaja (JOPPD, PDV, OPZ-STAT, GFI-POD)
 • vođenje evidencije osnovnih sredstava, inventura OSA i obračun amortizacije
 • pripremu i izradu završnog računa i godišnjih financijskih izvještaja
 • sudjelovanje u izradi financijskih, revizorskih i drugih izvještaja
 • suradnja u izradi prijedloga financijskog plana
 • praćenje troškova poslovanja i namjenskog korištenja sredstava po projektima
 • obavljanje financijsko-analitičkih i računovodstvenih poslova vezanih uz provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja
 • koordinaciju i raspodjelu poslova unutar tima
 • obavljanje drugih poslova u skladu s osposobljenošću zaposlenog

Od prijavitelja očekujemo:

 • stečeno obrazovanje magistra odnosno stručnog specijalista ekonomske struke (visoka stručna sprema-VSS)
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada u MS Office programskom paketu
 • inicijativu i samostalnost, vještine sustavnog rješavanja problema
 • sposobnost vođenja tima i dobre komunikacijske vještine
 • lako i brzo usvajanje novih znanja i vještina
 • aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

Prijava

U prijavi kandidati su dužni priložiti:

 • životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanj uvjeta iz javnog natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog  natječaja tj. stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrde / preporuke / izjave ili druge dokumente koji potvrđuju navode iz  životopisa (ako postoje)

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Izvornici dokumentacije donose se isključivo na uvid, samo u svrhu provjere istinitosti podataka.

Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine” br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine” br. 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20). Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Više o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na javni natječaj podnose se isključivo putem e-mail adrese: karijera.zicer@gmail.com s naznakom ,,Prijava na javni natječaj – za radno mjesto SPECIJALIST ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE.

Rok za prijavu je 21. rujna 2023. godine.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Izbor kandidata i postupak zapošljavanja

Sve kandidate koji su u roku dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje pozvat će na selekcijski postupak – razgovor s kandidatima.

Dodatno, selekcijski postupak može uključiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova i psihologijsko testiranje.

Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.

Po završetku javnog natječaja, kandidati će putem elektronske pošte biti obaviješteni o rezultatima istog.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanja niti jedne dostavljene ponude. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.

Javni natječaj za radno mjeto Specijalist za materijalno-financijske poslove (Voditelj računovodstva) preuzmite OVDJE.

Odluku o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za radno mjesto Specijalist za materijalno-financijske poslove (Voditelj računovodstva) preuzmite ovdje.

Ostale novosti i projekti

Kako uspješno pokrenuti startup?

Ostvarite uspjeh svoga startupa kroz naše akceleracijske programe. Samo požurite! Startupove za razvoj čeka 150.000 eura, a prijave za akceleracijske programe traju još samo ovaj tjedan! Uz podršku u najranijoj fazi poslovanja kroz Startup Factory akcelerator, sada...

ZICER je osvojio titulu Croatian EEPA 2023 national winner!

Ovih se dana možemo pohvaliti novim priznanjem. U konkurenciji hrvatskih projekata osvojili smo priznanje EPPA 2023 nacionalnog pobjednika. Sada smo u finalu ovog prestižnog natjecanja! EEPA (European Enterprise Promotion Awards/ Europska nagrade za promicanje...

ventureLAB i ZICER sklopili suradnju za podršku startupovima!

ventureLAB i ZICER ujedinili su svoje napore kako bi sjevernoameričku perspektivu proširili na hrvatske startupove. Aktivnosti vezane uz zajedničku suradnju kreću uskoro, a prva se održava već 5. rujna 2023. Ovim vas putem pozivamo na ekskluzivni webinar koji...