Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Natječaj za 2022. godinu otvoren je zaključno do 7. studenoga 2022. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i
 • zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Namjena korištenja potpora

Potpore se odobravaju za:

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije:

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju;
 • za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova

Kriteriji za odobravanje potpora

Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:

 • ocjena dokumentacije za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • pokazatelji izgleda za komercijalizaciju inovacije;
 • osvojene nagrade i priznanja na domaćim i inozemnim izložbama inovacija;
 • ekološka podobnost i energetska prihvatljivost inovacije;
 • tehnička složenost inovacije;
 • pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladi do 30 godina, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalne manjine).

Visina potpore

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura, a najviši 40.000,00 kuna odnosno 5.308,91 eura (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna).

Pojedinačni iznos potpore koju korisnici ostvaruju temeljem navedenih kriterija izračunava se umnoškom ukupnog broja bodova i vrijednosti boda, odnosno najviše do traženog iznosa potpore. Vrijednost boda predstavlja odnos ukupno osiguranih sredstava u proračunskoj godini i ukupnog broja bodova.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Rok i mjesto podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpora inovatorima mogu se podnositi u roku 30 dana od dana objave ovoga javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 (paviljon 12, I kat) Zagreb, s naznakom “Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje”.

Podnositelje zahtjeva onih što su nepotpuni i nepravovremeni, onih što nisu podneseni na propisan način, onih koji ne ispunjavaju uvjete, Savjet će pisano obavijestiti o neuvrštavanju na Listu.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama:

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora inovatorima nalazi se na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (i www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Rok i način objave rezultata natječaja

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Rezultati ovog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (http://www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 099/3667-149.