Zakup poslovnih prostora u Zagrebu

U tijeku je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu. Rok za podnošenje ponuda je 22. listopada 2018. godine.

Popis poslovnih prostora

Popis poslovnih prostora može se pogledati ovdje:

Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini poslovni prostor, naveden je u tabelarnomprikazu, bez PDV-a.

Energetski razred za svaki poslovni prostor naveden je u tabelarnom prikazu, osim za poslovne prostore pod brojevima 23 i 29 koji ne podliježu energetskom certificiranju.

Prihvatljivi korisnici

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca,
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
Način podnošenja prijave

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1. ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA– NE OTVARATI“

na adresu:

GRAD ZAGREB

POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

putem: Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada

Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Ovjeravanje preslika dokumenata vrši se kod javnog bilježnika. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati.

Ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda).

Rok natječaja

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 22. listopada 2018. godine.

Više o samom natječaju pročitajte na poveznici.