Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti 2019.

Predmet i trajanje javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje su pohađale radionicu za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju namijenjenu budućim korisnicima potpore, uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima glavnu djelatnost iz područja C – prerađivačka industrija (NKD 2007), osim za djelatnosti iz odjeljaka i razreda 11 (Proizvodnja pića), 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda), 19 (Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda), 25.4 (Proizvodnja oružja i streljiva), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme).

Potpora na temelju ovog Javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U slučaju da poslovni subjekt osniva više suvlasnika/suosnivača potporu mogu ostvariti najviše 4 suvlasnika/suosnivača. U slučajevima kada su, uz podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje suvlasnici/suosnivači poslovnog subjekta i druge fizičke osobe, podnositelji zahtjeva moraju biti većinski suvlasnici/suosnivači na sljedeći način:

 • dva, tri ili četiri suvlasnika/suosnivača – podnositelj zahtjeva mora imati većinski udjel u vlasništvu, najmanje 51%;
 • tri suvlasnika/suosnivača – dva podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 51%;
 • više od četiri suvlasnika/osnivača – jedan podnositelj zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 25%, više podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge suvlasnike/suosnivače.

Osobe koje su ranije imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100%-tnom udjelu. Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz poslovni plan koji se dostavlja uz zahtjev priložiti i ponude za troškove za koje traži potporu. Trošak PDV-a smatra se prihvatljivim za poslovne subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Popis djelatnosti

Potporu je moguće zatražiti za obavljanje iz područja C (Prerađivačka industrija, svi razredi od 10 do 33) prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, osim:

 • 11 – proizvodnja pića,
 • 12 – proizvodnja duhanskih proizvoda,
 • 19 – proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda,
 • 25.4 – proizvodnja oružja i streljiva,
 • 33 – popravak i instaliranje strojeva i opreme.
Namjena korištenja potpora 

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 1. zakup poslovnog prostora,
 2. troškovi atesta i procjene opasnosti,
 3. kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 4. kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 5. kupnja licenciranih informatičkih programa,
 6. kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri nužnih za proizvodnu djelatnost,
 7. troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 8. doprinosi za samozaposlenu osobu,
 9. izrada web stranice,
 10. web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 11. dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 12. internet oglašavanje,
 13. izrada vizualnog identiteta,
 14. troškovi za knjigovodstvene usluge,
 15. kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 16. kupnja/najam licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 17. edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 18. troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 19. troškovi atestiranja i certificiranja proizvoda i usluga.

Prihvatljivi troškovi pod rednim brojevima  9.,10.,11.,12., i 13. mogu se sufinancirati do najviše 20% od ukupno traženog iznosa.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije poslovnog subjekta za vrijeme obavljanja djelatnosti, a za najviše 12 mjeseci poslovanja.

Visina potpore i način isplate

Potpora se može odobriti u iznosu do 75.000,00 kuna.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se ZICER Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb.  Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o prebivalištu (preslika),
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe-Hrvatski zavod za zapošljavanje (original),
 • dokazi o stečenom formalnom obrazovanju npr. svjedodžbe, diplome i sl. (preslika),
 • potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokazi o neformalnom radnom iskustvu (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, rad u inozemstvu i dr.), specijalističkom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika),
 • poslovni plan (original),
 • dokaze o dogovorenoj poslovnoj suradnji ( original),
 • ponude za troškove za koje traži potporu (original),
 • osobe koje su imale registriran poslovni subjekt u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt od članova obitelji u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi postojećeg poslovnog subjekta koji se planira preuzeti (original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt od članova obitelji u obvezi su dostaviti podneseni zahtjev za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (preslika),
 • dokaz o pripadnosti posebnim skupinama:
 1. mladi do 30 godina – osobna iskaznica (preslika),
 2. osobe koje imaju status hrvatskog branitelja – Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja (original),
 3. osobe s invaliditetom – Rješenje o statusu osobe s invaliditetom (preslika),
 4. pripadnici romske nacionalne manjine – Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original)
 5. žrtve nasilja u obitelji – pravomoćna sudska odluka o obiteljskom nasilju (preslika).
Javni poziv i prateća dokumentacija