Promocija poljoprivrednih proizvoda

Predmet natječaja

Predmet ovoga natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini.

Vrsta i visina financijske potpore

Potpore se dodjeljuju  iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija za aktivnosti:

 1. sudjelovanje na promotivnim manifestacijama – sajmovi, natjecanja, izložbe i dr.
 2. promotivne i marketinške aktivnosti.

Maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna godišnje po korisniku za svaku aktivnost.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 350.000,00  kuna.

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poduzetnik koji posluje u organizacijskom obliku: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
 • nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
 • u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
 • nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.
Prihvatljivi troškovi i uvjeti dodjele
 1. SUDJELOVANJE NA PROMOTIVNIM MANIFESTACIJAMA

Prihvatljivi troškovi za aktivnost sudjelovanja na promotivnim manifestacijama su:

 • kotizacijski troškovi,
 • troškovi najma i uređenja prodajnog/promotivnog/izlagačkog prostora,
 • troškovi smještaja.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za aktivnost sudjelovanje na promotivnim manifestacijama su:

 • da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
 • da je podnositelj prijave u tekućoj godini sudjelovao na promotivnim manifestacijama na kojima je promovirao/prodavao/izlagao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.
 1. PROMOTIVNE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi za promotivne i marketinške aktivnosti su:

 • troškovi izrade letaka, brošura, banera i kataloga vlastitih proizvoda,
 • troškovi analize proizvoda u svrhu ocjenjivanja na natjecanjima kvalitete proizvoda.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za promotivne i marketinške aktivnosti:

 • da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
 • da je podnositelj prijave promovirao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za dodjelu potpore kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.

Način i rok podnošenja prijava

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu DPMV PROM 2020 koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 39, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2020. i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb

Javni natječaj će biti otvoren do 15. listopada 2020.         

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr  najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na natječaj.

Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605, 610-1695 i 658-5683.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Grada Zagreba.