Prerada i trženje u poljoprivredi u 2020.

Predmet natječaja

Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za preradu i trženje u poljoprivredi u 2020.

Ukupni iznos potpora

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 1.500.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore male vrijednosti iznosi 60% od iznosa troškova za aktivnosti prije svih odbitaka poreza ili drugog troška. Prihvatljivi troškovi za svaku aktivnost utvrđeni su u Prilogu 1. javnog natječaja i trebaju biti popraćeni pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za dodjelu potpore kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a. Potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupnju vozila za cestovni prijevoz tereta.

Prihvatljivi korisnici

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za sve aktivnosti su:

 • da je podnositelj prijave na javni natječaj poljoprivredno gospodarstvo s prebivalištem ili sjedištem u Gradu Zagrebu minimalno 3 godine,
 • da je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika minimalno 3 godine,
 • da se aktivnosti provode na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije,
 • da objekt za preradu ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima o gradnji (ako je primjenjivo),
 • da je podnositelj prijave na javni natječaj registrirao djelatnost i objekte sukladno posebnim propisima ili je ugovorom preuzeo obvezu registracije.

Korisnik potpore male vrijednosti je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. nema dugovanja prema Gradu Zagrebu i vodi zakonito financijsko poslovanje,
 2. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije,
 3. u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora na temelju Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016. – 2020., da je prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio namjenski i u skladu s ugovorom,
 4. nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada,
 5. nije umjetno stvorio uvjete poslovanja ili ulaganja radi odobravanja potpore male vrijednosti (osnivanjem novog poduzeća ili cijepanjem postojećeg čime nije osigurana nezavisna ekonomska aktivnost zbog jedinstvene infrastrukture, isti vlasnici i jedinstvena ekonomska aktivnost na jednom prostoru, povezanost korisnika i dobavljača i sl.).
Prihvatljive aktivnosti

Potpore male vrijednosti za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i diverzifikaciju djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti:

 1. unutarnje uređenje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 2. nabavu nove opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 3. nabavu nove opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda,
 4. zaštitu poljoprivrednih proizvoda te sudjelovanje u programima kvalitete,
 5. unutarnje uređenje i opremanje objekata te vanjsko uređenje starih tradicijskih drvenih seoskih kuća za bavljenje turizmom na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost,
 6. turističke programe na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za bavljenje turizmom sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost,
 7. pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (edukacijski praktikumi na gospodarstvima, dani otvorenih vrata),
 8. edukaciju nositelja i članova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bave preradom i trženjem poljoprivrednih proizvoda ili obavljaju diverzificiranu djelatnost na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Iznos potpore

Najviši iznos potpore pojedinačno za prihvatljive troškove po aktivnosti iznosi:

 • 300.000,00 kuna za aktivnosti iz stavka 1. podtočaka 1., 2., 3. i 5. točke;
 • 30.000,00 kuna za aktivnosti iz stavka 1. podtočaka 4. i 6. točke;
 • 10.000,00 kuna za aktivnosti iz stavka 1. podtočaka 7. i 8. točke.

Potpora male vrijednosti se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

Način i rok prijave

Prijava na javni natječaj podnosi se na obrascu DPMVPR (Prilog 3.) koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI GRADA ZAGREBA ZA PRERADU I TRŽENJE U POLJOPRIVREDI U 2020.“

i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12,
10000 Zagreb

Javni natječaj će biti otvoren do 28. kolovoza 2020. godine, a više informacija o natječaju i dokumentaciji možete pročitati na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Sva pitanja u vezi s javnim natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na javni natječaj.

Sve informacije u vezi s javnim natječajem mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605, 610-1695 i 658-5683.