Potpore inovatorima Grada Zagreba 2020.

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno više od 400 potpora u ukupnom iznosu od preko 6 milijuna kuna. Natječaj za 2020. godinu otvoren je zaključno do 31. kolovoza 2020. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Kriteriji za dodjelu potpora

Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:

 • ocjena dokumentacije za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • pokazatelji izgleda za komercijalizaciju inovacije;
 • osvojene nagrade i priznanja na domaćim i inozemnim izložbama inovacija;
 • ekološka podobnost i energetska prihvatljivost inovacije;
 • tehnička složenost inovacije;
 • pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladi do 30 godina, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalne manjine).
Prihvatljivi troškovi
 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.
Potpore se neće odobriti za inovacije
 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku 5 ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju;
 • za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova.
Visina potpore

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna, a najviši 40.000,00 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama navedenim ispod:

Rok i način prijave

Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u roku 60 dana od dana objave ovoga javnog natječaja preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (ZICER Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 01/099/ 3667-149.