Potpore TOP događanjima u 2019. godini

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

 • promociji Hrvatske kao turističke destinacije,
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.
Namjena potpore

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju TOP događanja.

TOP događanja su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu, i to kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna i tradicijska.

Iznimno, Turističko vijeće HTZ-a može odlučiti o davanju potpore za događanje koje se održava po prvi put, a očekuje se da će predstavljati značajan motiv dolaska turista u destinaciju te iznimno obogatiti turističku ponudu destinacije.

Prihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za TOP događanja koja se održavaju u 2019. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije događanja u zemlji i inozemstvu (studijska putovanja stranih novinara, posebne prezentacije i događanja u suradnji s predstavništvima HTZa u inozemstvu, medijska promocija i dr.),
 • izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.

Potporu organizator može ostvariti samo u slučaju ako realizira najmanje 50 % media plana dostavljenog prilikom kandidature na ispunjenom obrascu MP-2019.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti znak hrvatskog turizma.

Sredstva HTZ-a koja korisnici dobivaju po ovom Javnom pozivu predstavljaju bruto sredstva.

Neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • troškove oglašavanja koji su dio media planova za udruženo oglašavanje,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.
Prihvatljivi korisnici

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • turističke zajednice.

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

Sredstva potpore po ovom Javnom pozivu smatraju se potporom male vrijednosti. Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.

Neprihvatljivi korisnici

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • organizatori koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema HTZ-u ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva.

Neće se uzeti u razmatranje:

 • događanja za koja su organizatorima za 2019. već odobrena ili isplaćena sredstva potpora iz Državnog proračuna, Razdjel za turizam,
 • hodočašća, proslave godišnjica i obljetnica, natjecanja strukovnih udruženja, sajmovi, poslovni skupovi (konferencije, kongresi i dr.),
 • kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascima,
 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom,
 • kandidature koje se ne dostave u roku,
 • kandidature organizatora koji ne mogu biti korisnici potpore prema ovom Javnom pozivu,
 • kandidature organizatora koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema sustavu turističkih zajednica ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva,
 • organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • događanja za koje kandidaturu zasebno podnosi više suorganizatora.

Događanja koja ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a u 2019.

Kriteriji bodovanja

Kriteriji za odobravanje potpore mogu se pronaći ovdje.

Prihvatljivost troškova

HTZ može organizatoru odobriti potporu do 50 % opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Način i rok prijave

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kandidature se podnose u elektronskom obliku na linku http://potpore.htz.hr i u tiskanom obliku -obrasce ispunjene na navedenom linku potrebno je isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati poštom preporučeno s cjelokupnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2019. – NE OTVARAJ“.

Kandidature se šalju na adresu: Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Iblerov trg 10/IV, p.p. 251, 10000 Zagreb

Rok za prijavu je 11. veljače 2019., a u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 11. veljače 2019. godine.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na mrežnim stranicama HTZ-a.