Potpora za samozapošljavanje braniteljima 2019.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2019. godini.

Cilj poziva

Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Kome je program namijenjen?

Ciljnu skupinu Programa čine:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
 • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
Prihvatljivi prijavitelji

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u Upisnik poljoprivrednika i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo nakon 10. kolovoza 2018. godine.

Iznimno, za potporu po ovom javnom pozivu u 2019. godini mogu se kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije vlastite samostalne djelatnosti (obrta, trgovačkog društva ili druge samostalne profesionalne djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon 10. kolovoza 2018. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti).

Poslovni subjekt temeljem čijeg pokretanja osoba iz ciljne skupine traži potporu po ovom javnom pozivu mora biti u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva i registrirana na području Republike Hrvatske.

Iznimno, ukoliko je poslovni subjekt u suvlasništvu, za potporu se mogu kandidirati isključivo podnositelji zahtjeva koji su u partnerstvu (ortaštvu) s još najviše jednim partnerom, pri čemu omjer vlasništva/partnerstva mora biti najmanje 50% u korist podnositelja zahtjeva, a isto treba dokazati odgovarajućim ugovorom o partnerstvu (ortaštvu).

Neprihvatljivi prijavitelji

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • osobe koje su obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (osim onih koji su obveznici uplate doprinosa postali nakon 10. kolovoza 2018. godine, a prije toga su imali status nezaposlene osobe u trajanju najmanje 30 dana),
 • osobe koje su korisnici mirovine, kao i osobe kojima je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu,
 • osobe koje su već koristile potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva,
 • osobe koje novčanu potporu traže za obavljanje sezonskog obrta,
 • osobe koje traže potporu temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika/nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • osobe koje traže potporu temeljem djelatnosti istovjetne onoj koju su imale prethodno registriranu te su u istoj bile zaposlene i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti,
 • upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
 • redoviti učenici i studenti,
 • osobe kojima je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
 • osobe koje su u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarile potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • osobe koje u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nisu postupale u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušile iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
 • osobe kod kojih se utvrdi poduzimanje pravnih radnji koje za posljedicu imaju umjetno stvaranje uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija Javnog poziva.
Visina potpore i intenzitet potpore

Novčana potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna.

U Državnom proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 50 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati podnositelji koji su duže vrijeme bili prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno podnositelji koji su duže vrijeme bili nezaposleni; podnositelji koji su djelatnost registrirali i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske (I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi nastali nakon 14. lipnja 2019. godine, sukladno poslovnom planu i planu utroška sredstava navedenih u obrascu zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje.

Prihvatljivim troškovima smatraju se stvarni troškovi potrebni za samozapošljavanje poput troškova:

 1. kupnje strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti (ne može biti prihvatljiv trošak ukoliko podnositelj navedeno kupuje od članova svoje obitelji),
 2. kupnje teretnih vozila (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 20.000,00 kuna,
 3. kupnje informatičke opreme izravno potrebne za rad, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa,
 4. kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme,
 5. najma/zakupa poslovnog ili skladišnog prostora (troškovi najma/zakupa mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 6.000,00 kuna, ali ne mogu biti prihvatljivi ukoliko se prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),
 6. unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.),
 7. opremanja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 30.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
 8. vezanih uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 9. promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 20.000,00 kuna, a isti uključuju npr. izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.),
 10. knjigovodstvenih usluga (troškovi knjigovodstvenih usluga mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 5.000,00 kuna),
 11. doprinosa za vlasnika djelatnosti mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge zaposlene osobe),
 12. ostalih troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima u poljoprivrednom sektoru smatraju se stvarni troškovi potrebni za samozapošljavanje poput troškova:

 1. kupnje poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
 2. kupnje poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
 3. kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 4. nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 5. najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (troškovi najma/zakupa mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 6.000,00 kuna, ali ne mogu biti prihvatljivi ukoliko se isti zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),
 6. stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 7. doprinosa za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva),
 8. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivim troškovima smatrat će se:

 1. kupnje osobnog vozila (osim u slučaju obavljanja taksi djelatnosti, pri čemu je potrebno Ministarstvu dostaviti odgovarajuću licenciju),
 2. kupnje potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
 3. kupnje robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 4. registracije poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), kao i troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
 5. održavanja, servisiranja, registracije automobila, kao i trošak goriva, cestarina, parking naplate,
 6. režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata,
 7. popravka ili ugradnje instalacija u poslovnom prostoru,
 8. službenih putovanja,
 9. pretplate na časopise i stručnu literaturu,
 10. edukacije održane u inozemstvu i online edukacije,
 11. stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 12. kupnje telefonskih i mobilnih uređaja,
 13. premije osiguranja te komorske i druge članarine,
 14. troškova nastalih prije 14. lipnja 2019. godine,
 15. plaće za vlasnika djelatnosti i zaposlenike,
 16. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana i plana utroška sredstava, a prema procjeni Stručnog tima nisu prihvatljivi za sufinanciranje,
 17. ostalih troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju izravno sredstvo za rad.

Sredstva potpore ne mogu biti ostvarena za financiranje onih troškova za čije financiranje su već ostvarena financijska sredstva iz javnih izvora temeljem natječaja/javnih poziva tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova.

Ukoliko se podnositelj prijave nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u iznosima predračuna/ponuda/predugovora neće se smatrati prihvatljivim troškom.

Način i rok prijave

Zahtjevi se podnose isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2019. godini“ na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Trg Nevenke Topalušić 1,

10000 Zagreb.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 15. srpnja 2019. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Informacije udruga, poduzetničkih centara i drugih pravnih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog javnog poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce zahtjeva.

Više informacija o javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji pročitajte na sljedećoj poveznici.

U nastavku preuzmite cjeloviti tekst Javnog pozivaobrazac zahtjeva i vodič za pravdanje namjenskog utroška.