Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti 2021.

Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Ova mjera dio je Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos ove potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Korisnici potpora

Korisnici potpora su:

 • obrti,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja,
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja.

Radi li se o novoosnovanom obrtu isti mora imati upisan datum početka obavljanja obrta i imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik).

Ukoliko se radi o novoosnovanom trgovačkom društvu isto mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Popis djelatnosti

Popis djelatnosti koje mogu koristiti potporu možete preuzeti ovdje.

Namjena korištenja i prihvatljivi troškovi potpora

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;
 • nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);
 • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000,00 kuna tj. od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore.

Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi uređenja prostora u kojem se obavlja djelatnost, a koji nije fizički odvojen od stambenog dijela;
 • troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost;
 • troškovi nabave prometnih sredstava;
 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova;
 • troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela;
 • troškovi potrošnog materijala;
 • troškovi nabave radne odjeće i obuće;
 • troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta, zaštite od požara, atesta i sl.;
 • troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, knjigovodstvo, marketing, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja;
 • troškovi nabave usisavača (osim industrijskih), mikrovalne pećnice, aparata za kavu i vodu, fotoaparata – osim za fotografsku djelatnost;
 • troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje;
 • troškovi nabave ukrasnih predmeta;
 • troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 5.000,00 kuna (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u protekle četiri godine;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 2.000,00 kuna po uređaju (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje a ne odnosi se na djelatnost 96.01 pranje i kemijsko čiščenje tekstila i krznenih proizvoda, pranje i peglanje rublja;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina;
 • troškovi za nabavu klima uređaja iznad 5.000,00 kuna (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);
 • troškovi za nabavu klima uređaja za koja su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina.

Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

Kriteriji za dodjelu potpora

Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 • poboljšanje uvjeta rada radionice;
 • broj zaposlenih;
 • edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi / osobe na stručnom osposobljavanju;
 • ostvarena priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete;
 • broj godina poslovanja;
 • obiteljska tradicija;
 • vrsta djelatnosti prema NKD 2007.
Visina potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje,najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju i podnositelji zahtjeva:

 • s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,
 • koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti, potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je potpora odobrena.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost korisnik potpore je dužan osigurati ako je u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Korisnik potpore je dužan sudjelovati u troškovima za koje se traži potpora. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu s namjenama i prihvatljivim troškovima. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Rok prijave

Prijave se podnose u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na stranici Grada Zagreba.

Postupak prijave

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi Povjerenstvu za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti preko Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na propisanom obrascu “Zahtjev za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti”.

Obrazac Prijave može se dobiti:

 • na internetskoj stranici Grada Zagreba,
 • u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 105, 106, 109 i 110.

Popunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb te preporučeno putem pošte.

U trenutku podnošenja, uz Zahtjev treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste. Na priloženoj dokumentaciji potrebno je kemijskom olovkom ispisati redne brojeve listova.

Potpore će se odobravati do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021. godinu.

Rok objave rezultata natječaja

Lista za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti bit će objavljena na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Svi podnositelji Zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 90 dana od dana zaključenja ovog javnog natječaja. 

Cijeli natječaj može se naći na internetskim stranicama Grada Zagreba, a sve dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona: 61-01-110, 61-00-075, 61-01-106, 61-00-043, 61-66-139, 61-01-586, 61-01-105.