Javni poziv za dodjelu konvertibilnih zajmova u ZICER-u inkubiranim startupovima

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela konvertibilnih zajmova s ciljem poticanje inovativnog poduzetništva u Gradu Zagrebu sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje financiranja putem konvertibilnih zajmova od 1.11.2019. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Obavijest o objavi Javnog natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o (u daljnjem tekstu: ZICER).

Konvertibilni zajam ne može se odobriti poduzetnicima koji su već koristili neku vrstu potpore za istu svrhu projekta.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava predviđena za tu namjenu.

 

KORISNICI KONVERTIBILNIH ZAJMOVA 

Konvertibilni zajmovi se dodjeljuju društvima kapitala, poslovnim subjektima s kojima je ZICER u ugovornom odnosu temeljem važećeg Ugovora o inkubaciji, sukladno Pravilniku o korištenju usluga Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. 

Korisnici konvertibilnog zajma mogu biti mikro, mala i srednja trgovačka društva, i to društva kapitala, koji imaju registrirano sjedište poslovnog subjekta u Gradu Zagrebu, nalaze se u većinskom (51 % ili više) vlasništvu fizičke ili fizičkih osoba s prebivalištem u EU, te zapošljavaju minimalno jednu osobu.

NAMJENA KONVERTIBILNIH ZAJMOVA

Konvertibilni zajmovi mogu se dodijeliti za slijedeće namjene:

 • osiguravanje zaštite intelektualnog vlasništva
 • razvoj i tehničko – tehnološka obrada proizvoda s kojim je trgovačko društvo ušlo u program inkubacije ili ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga
 • financiranje analize tržišta
 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja te verifikacija poslovnog modela/plana
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • financiranje promidžbenih aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti proizvoda te izlazak na nova tržišta
 • troškovi osoblja koje radi na upravljanju projektom te u dijelu razvoja i promocije projekta/proizvoda/poslovnog modela
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija

 

KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE I UVJETI KONVERTIBILNIH ZAJMOVA

Projekt za koji korisnik traži dodjelu konvertibilnog zajma detaljno se raspisuje u Zahtjevu za konvertibilni zajam, koji je sastavni dio javnog poziva.

Ocjenjivanje projekta za koji će se odobriti financiranje putem konvertibilnog zajma obavlja se prema slijedećim kriterijima:

KRITERIJ

BODOVI

1.

Tehnološka inovativnost projekta

0 - 10

2.

Poslovni model i tržišne mogućnosti omogućavaju skalabilnost projekta

0 - 10

3.

Projekt posjeduje raspisan i obrazložen plan rasta i razvoja te marketinški potencijal za period dvije godine uključujući financijske aspekte projekta sa projekcijom prihoda i rashoda

0 - 10

4.

Projekt uključuje potencijal za nova zapošljavanja

0 - 10

5.

Izvozni potencijal za period od godinu dana

0 - 10

6.

Projekt ima osigurana financijska sredstva od drugih privatnih investitora

0 - 5

 

Konvertibilni zajmovi se dodjeljuju ovisno o financijskim sredstvima ZICER-a osiguranima za tu svrhu.

Pojedinom korisniku konvertibilni zajam se može dodijeliti samo za jedan projekt u istoj kalendarskoj godini.

Najviši iznos konvertibilnog zajma je 200.000,00 kuna, a najmanji iznos nije propisan.

Maksimalni rok povrata iznosi 2 godine od dana uplate sredstava.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% godišnje.

Konvertibilni zajam vraća se po izboru Zajmodavca u novcu ili konverzijom u udio u temeljnom kapitalu zajmoprimca.

Maksimalni iznos temeljnog kapitala Korisnika u koji se kapital može konvertirati: 5%, i to na način da se za maksimalni iznos zajma stječe 5%, a za manje iznose proporcionalno manje (npr. 100.000,00 HRK zajma – 2,5%).

Korisnik konvertibilnog zajma koji uredno i pravodobno ostvari sve ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) navedene u zahtjevu za konvertibilni zajam, te vrati na vrijeme konvertibilni zajam može podnijeti novi zahtjev za dodjelu konvertibilni zajam.

SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA KONVERTIBILNI ZAJAM

Uz Zahtjev za dodjeljivanje konvertibilnog zajma prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • Pitch Deck – prezentacija
 • poslovni plan
 • pismo namjere investitora / ili drugi valjani dokaz o ulaganju investitora (ako postoji)
 • preslika dokaza o zatraženoj ili dodijeljenoj zaštiti intelektualnog vlasništva (ako postoji)
 • dokaz o izrađenoj analizi tržišta
 • opis tehničkog rješenja, namjene, načina i mjesta primjene inovacije
 • potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu (original ne stariji od  30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrda ZICER-a  o nepostojanju duga (temeljem Ugovora o inkubaciji) prema ZICER-u (original ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • dokaz o pravu na korištenje patenta (ako postoji)
 • preslika dokaza iz kojeg je vidljiv udio vlasništva u pravnoj osobi ako pravna osoba ima više osnivača
 • dokumentacija o drugim izvorima financiranja (dokumentacija o drugim kreditima, leasingu, darovnicama i sl., dokumentirano raspolaganje vlastitim sredstvima poduzetnika ukoliko isto ne proizlazi iz poslovanja i sl.) (ako postoji)
 • tablica kreditne zaduženosti
 • godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)

 

ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za odobravanje konvertibilnog zajma i sva popratna dokumentacija dostavlja se ZICER-u putem e-maila bok@zicer.hr.

Obrazac zahtjeva za dodjelu konvertibilnih zajmova nalazi se pri dnu ovoga teksta.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2021. U slučaju ranijeg potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava natječaj će biti zatvoren prije navedenoga datuma.

POSTUPAK ODOBRAVANJA KONVERTIBILNIH ZAHTJEVA

ZICER podnesene zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom dostavlja Povjerenstvu za konvertibilne zajmove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

ZICER priprema sjednicu Povjerenstva.

Povjerenstvo pregledava podnesene zahtjeve te ih inicijalno ocjenjuje temeljem kriterija iz članka 6. Pravilnika temeljem i dostavljene dokumentacije.

Projekti s 26 ili više bodova zadovoljavaju kriterij za ulazak u uži krug te će korisnici istih biti pozvani na osobnu prezentaciju (pitch) projekta pred Povjerenstvom.

Nakon prezentacije (pitch-a), Projekti se ponovno ocjenjuju uzimajući u obzir iste kriterije, dostavljene dokumentacije, te podataka koje Povjerenstvo utvrdi temeljem prezentacije korisnika.

Povjerenstvo nakon provedenog postupka utvrđuje Prijedlog liste za dodjelu konvertibilnih zajmova, na temelju ostvarenih bodova, te ovisno o ukupno raspoloživim sredstvima, te ju dostavlja direktoru ZICER-a.

Direktor ZICER-a na prijedlog Povjerenstva utvrđuje Listu za dodjelu konvertibilnih zajmova i odobrava iznose zajma.

Nakon utvrđivanje Liste korisnika, ZICER dostavlja korisniku obavijest o odobrenju konvertibilnog zajma (dalje u tekstu: Obavijest).

ZICER organizira i operativno provodi realizaciju konvertibilnih zajmova.

Konvertibilni zajmovi realiziraju se na temelju ugovora o konvertibilnom zajmu (u daljnjem tekstu: Ugovor), što ga sklapaju ZICER i korisnik konvertibilnog zajma, u bitnom u tekstu kako je naveden u nacrtu ugovora dostupnom na web stranici ZICER-a.

Odabrani korisnici imaju rok od trideset radnih dana, a koji teče od dana donošenja odluke, za sklapanje Ugovora. Ukoliko, u navedenom roku, odabrani kandidat ne pristupi sklapanju takvog Ugovora, trajno gubi pravo na konvertibilni zajam.

Prilikom sklapanja Ugovora korisnik prilaže sredstva osiguranja predviđena ugovorom (zadužnice i jamstva osnivača korisnika).

 

KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBVEZA

ZICER provodi kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Korisnik zajma dužan je omogućiti Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o. kontrolu namjenskog korištenja dobivenog zajma sukladno Ugovoru.

Korisnik zajma dužan je dokaze o ostvarenju ključne pokazatelje uspješnosti dostaviti najkasnije protekom roka od 24 mjeseci od dana isplate sredstava.

Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje financiranja putem konvertibilnih zajmova preuzmite OVDJE.

Tablicu zaduženosti preuzmite OVDJE.

Zahtjev za konvertibilni zajam preuzmite OVDJE.

Nacrtu ugovora o dodjeli konvertibilnog zajma preuzmite OVDJE.