Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2019.

Predmet programa

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Ciljevi Programa

Ciljevi ovog Programa su:

 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja,
 • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.
Prihvatljivi korisnici

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske,
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta,
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.
Namjena sredstava

Bespovratna sredstva su namijenjena za:

 • stjecanje obrazovanja u 2018. i 2019. godini,
 • za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15),
 • za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.
Prihvatljivi troškovi
 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori,
 • troškovi polaganja majstorskog ispita,
 • troškovi polaganja pomoćničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13),
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja,
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO),
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.
Neprihvatljivi troškovi
 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično,
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita,
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva,
 • nadopuna/obnova/izmjena licence.
Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
Rok i način prijave

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći na poveznici Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.