Projekt je realiziran kroz 3 komponente. Komponente I. i II. imale su za cilj osnažiti kapacitete lokalnih dionika kako bi prepoznali i riješili probleme osoba s invaliditetom na tržištu rada te osnažiti kapacitete aktera tržišta rada u promicanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Izrada nacionalnog web portala i provedba javne kampanje je realizirana kroz komponentu III.

Projekt se provodio od siječnja 2010. do ožujka 2011. godine u sklopu okvira IV Komponente Instrumenata pretpristupne pomoći- IPA.  Provodio ga je konzorcij europskih konzultantskih agencija iz Austrije (Hulla&CO.Human Dynamics KG i BBRZ) i Francuske (ADECRI). Partner na projektu je bio Hrvatski zavod za zapošljavanja i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Agencija je na  projektu sudjelovala kao član radne grupe. Ukupna vrijednost projekta je bila 2.235,000 Eur.