Edukacijom do zaposlenja (EDUBIZ)

Cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području Grada Zagreba u sektoru EU fondova kroz provođenje strategije za razvoj ljudskih potencijala grada Zagreba, što će dovesti do bolje iskorištenosti EU fondova u RH.

Specifični cilj je ojačati kapacitete 42 osobe koje predstavljaju ranjive skupine s područja Grada Zagreba provedbom inovativnog programa.

Očekivani rezultati

• 42 nezaposlene osobe, pripadnici ranjivih skupina, koji će proći formalnu edukaciju u području EU fondova i praktični rad kod članova LPZ-a i drugih partnera kako bi bili konkurentni na tržištu rada
• Najmanje 42 zainteresirana predstavnika ranjivih skupina koji će koristiti usluge kluba za zapošljavanje i 30 učenika srednjih škola koji će sudjelovati na radionici za EU fondove i u klubu za zapošljavanje.

Partneri

NOSITELJ PROJEKTA: Učilište EU PROJEKTI

PARTNERI: HZZ - Regionalni ured Zagreb, Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Grad Zagreb, Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Vrijednost projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 986.219,13 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 986.219,13 HRK

UDIO ZICER-A U PRORAČUNU PROJEKTA: 30.723,20 HRK

Projekt sufinancira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III).