LPZ – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba

Cilj projekta

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba osnovano je kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. Ovo partnerstvo ima i važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Prepoznavanje ideja i problema koja se tiču politike zapošljavanja, osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala te prezentacija i promocija LPZ-a i Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Aktivnosti

  • definiranje i razvoj koordinirane Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana;
  • savjetovanje o gradskom razvoju ljudskih potencijala, povezivanje sa svim ostalim zainteresiranim dionicima;
  • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje sa ciljem razvijanja Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana; 
  •  pokretanje vlastitih projekata na razini Grada Zagreba i njihova provedbe;
  • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini

Partneri

Glavni partneri: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Zagreb i Zagrebački inovacijski centar.

Uloga ZICER-a

Tehničko tajništvo LPZ-a