Što je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba?

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba osnovano je kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Grada Zagreba okupljene su različite skupine čije se djelovanje odražava na tržištu rada. Ovo partnerstvo ima i važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Zadaće Partnerstva obuhvaćaju, između ostalog, prepoznavanje ideja i problema koja se tiču politike zapošljavanja, osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala te prezentacija i promocija LPZ-a i Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba u razdoblju 2011.-2013. (dalje: Strategija) cjelovit je sustav mjera i aktivnosti na povećanju kapaciteta znanja, sposobnosti, vještina pojedinaca, gospodarskih subjekata i institucija u cilju poticanja gospodarskog rasta i razvoja, koji omogućava zadržavanje postojeće zaposlenosti kao i novo zapošljavanje. Na 52. gradskoj Skupštini Grada Zagreba 19. travnja 2017. godine usvojena je nova Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period 2017.-2020. godine.

Vodeća načela na kojima se osniva institucionalni okvir postavljen za provedbu Stratgije imaju temelje u participirajućem pristupu koji je i poslužio kao nadahnuće za osnivanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba. 

Važni dokumenti:

 Svrha i ciljevi LPZ- a

LPZ je sredstvo kojim se osigurava sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala doprinoseći stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata s navedenog područja na razini programa i projekata Grada Zagreba.

Sastav i članstvo LPZ- a

Radi ostvarenja svrhe i ciljeva LPZ-a, u radu sudjeluju  sljedeći partneri:

 • Grad Zagreb
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb
 • Zagrebački inovacijski centar d.o.o. - ZICER
 • Komore: Hrvatska gospodarska komora–Komora Zagreb, Hrvatska obrtnička komora–Obrtnička komora Zagreb
 • Hrvatska udruga poslodavaca
 • Zagrebački holding d.o.o.
 • Lokalni poslodavci
 • Sindikalne središnjice
 • Obrazovne ustanove
 • Nevladine organizacije

Zadaće LPZ-a su:

 • prepoznavanje ideja, problema i dinamike u svim gospodarskim sektorima te svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
 • definiranje i razvoj koordinirane Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana,
 • savjetovanje o gradskom razvoju ljudskih potencijala, povezivanje s Gospodarsko-socijalnim vijećem, Partnerskim vijećem  i svim ostalim zainteresiranim dionicima,
 • korištenje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije i akcijskog plana prihvaćene od strane svih članova, a temeljene na potrebama Grada Zagreba i utvrđene formalnom obvezom – LPZ-om,
 • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje sa ciljem razvijanja Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana  na razini Grada Zagreba, kao dijela i elementa za poticanje Zagrebačke  razvojne strategije,
 • pokretanje vlastitih projekata na razini Grada Zagreba i organiziranje njihove provedbe u skladu s razvojnom strategijom uz korištenje svih zakonom dopuštenih izvora financiranja,
 • osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala,
 • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Prava i obaveze partnera su:

 • aktivno i odgovorno  sudjelovanje u aktivnostima LPZ-a prema svojim mogućnostima,
 • sudjelovanje u razvijanju, provedbi, promociji, zagovaranju i evaluaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za Grad Zagreb
 • sudjelovanje u organizaciji, pripremi i razradi prijedloga projekata pod određenim Pozivima za korištenje sredstava iz EU, nacionalnih i lokalnih programa,
 • osiguravanje funkcioniranja LPZ-a putem vlastitog doprinosa  (mjesta za sastanke, „catering“, tehnička oprema i slično),
 • razvijanje i njegovanje suradničke i partnerske klime.

Tijela Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje na razini Grada Zagreba djelovat će kroz sljedeća tijela:

 • Skupštinu
 • Upravni odbor
 • Predsjedatelja
 • Tematske radne skupine
 • Tajništvo

Upravni odbor LPZ-a

Upravni odbor je izvršno tijelo LPZ-a.

U skupini partnera: lokalni poslodavci, sindikalne središnjice, obrazovne ustanove i nevladine organizacije na posebnom sastanku u svojoj skupini tajnim glasovanjem biraju po jednog člana i njegovu zamjenu u Upravni odbor. Ostali partneri: Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zagreb, Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca, Zagrebački holding d.o.o. imenuju po jednoga člana Upravnog odbora LPZ-a, a Grad Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb po dva člana.

Upravni odbor LPZ-a Grada Zagreba ima 13 članova-partnera, koji između sebe tajnim glasanjem biraju predsjednika na vrijeme od tri godine. 

Predsjednik Upravnog odbora je predsjedatelj LPZ-a.

Projekti povećanja kapaciteta LPZ-a:

Koja je uloga Zagrebačkog inovacijskog centra?

Zagrebački inovacijski centar stremi poboljšanju konkurentnosti i održivosti LPZ-a Zagreb kroz povećanje specifičnih relevantnih vještina zaposlenika partnerskih institucija na način da se kontinuirano povećavaju kapaciteti zaposlenika organizacija partnera LPZ-a kroz obuku, razvoj nastavnih materijala, trening trenera i mentorstvom.

Jačanjem kapaciteta LPZ Grada Zagreba, kroz jačanje strateških, tehničkih i kapaciteta za projektni menadžment postići će se održivo funkcioniranje LPZ koje će biti  podržano kroz učinkovitije upravljanje projektima, bolje korištenje fondova EU i razvoj bitnih dokumenta za funkcioniranje LPZ-a.

Aktivnosti Zagrebačkog inovacijskog centra:

 • Razvoj funkcionalne baze projekta LPZ-a koja će predstavljati temelj za uspješnu apsorpciju sredstava iz strukturnih fondova EU na području Grada Zagreba
 • Koordiniranje  Foruma za osmišljavanje projekata i projektnih partnerstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba koji će se provoditi u sklopu IPA IV projekta „Project Intervention and Implementation Partnership (PIIP) Forum of the Local Partnership for Employment of City of Zagreb 
 • Planiranje i provedba projekta u sklopu ESF-a i ERDF-a
 • Koordinacija i provedba projektnih aktivnosti
 • Nadzor nad provedbom projekata LPZ-a  
 • Koordinacija outputa projekta i kontrola kvalitete
 • Definiranje rada i radnih obveza stručnjaka koji su uključeni u provedbu projekta
 • Upravljanje financijama projekta LPZ-a
 • Interna evaluacija projekta
 • Priprema i upravljanje postupcima sekundarne nabave prema aktualnim zahtjevima EU i nacionalne javne nabave
 • Redovita komunikacija s projektnim partnerima i ostalim dionicima LPZ-a

Kontakt osoba: Anita Brajković Skoko: anita.brajkovic@zicer.hr