Startup Factory 2018

Grad Zagreb spaja svoje najznačajnije projekte za razvoj startup poduzetništva, Startup Factory i Zagreb Connect, te vas poziva: Prijavite se i započnite svoj startup izazov!

Predmet Javnog natječaja Startup Factory 2018 je prikupljanje prijava za dodjelu potpora glede poticanja startup poduzetništva kroz predakceleracijski program Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. s posebnim fokusom na razvoj Smart City rješenja u najširem tehnološkom smislu vodeći računa o poticanju i razvoju S3 prioritetnih vertikalnih područja unutar Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3):

a)      Zdravlje i kvaliteta života

 • farmaceutska proizvodnja i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
 • zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • nutricionizam 

b)      Energija i održivi okoliš:

 • energetske tehnologije, sustavi i oprema
 • tehnologije i oprema u funkciji zaštite okoliša (environment friendly

c)       Promet i mobilnost:

 • proizvodnja cestovnih i željezničkih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti
 • ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • inteligentni transportni sustavi i logistika

d)      Sigurnost:

 • kibernetička sigurnost
 • obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene
 • program protuminskog djelovanja

e)      Hrana i bio-ekonomija:

 • održiva proizvodnja i prerada hrane
 • održiva proizvodnja i prerada drva

te horizontalne teme unutar S3 strategije:

 • KET (ključne razvojne tehnologije)
 • ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije) 

Za financijsku alokaciju dostupnu kroz ovaj javni natječaj osigurana su sredstva u iznosu 800.000 kuna.

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju aktivno doprinijeti zadanim ciljevima koji su definirani Pravilnikom.

KORISNICI POTPORA  

 Korisnici potpora mogu biti :

 • mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to mlada startup društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije;
 • mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to novonastala društva, registrirana u zadnjih 12 mjeseci, sa registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske, izvan Grada Zagreba, uz uvjet promjene sjedišta društva na način da se isto registrira u Gradu Zagrebu, najkasnije do dana 31.12.2018. godine;
 • razvojni timovi koji se sastoje od punoljetnih, poslovno sposobnih osoba izuzev osoba pravomoćno osuđenih za kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, a koji će u sklopu Programa i provedbe programa, biti obvezni registrirati trgovačko društvo sa sjedištem u Gradu Zagrebu, kao jedan od preduvjeta za primanje potpore. 

Osnivači društva koji u pojedinom društvu imaju vlasnički udio od 51% ili više, a koji su također prethodni osnivači u nekom ranijem, sada brisanom društvu, sa 51% ili više udjela, ne mogu biti sudionici Programa niti mogu koristiti predmetnu potporu, ukoliko se novo društvo nalazi u istom sektoru kao i brisano društvo te ukoliko su takva dva društva registrirana na način da im je više od polovice djelatnosti registriranih kao predmet poslovanja istovjetno. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od dvanaest mjeseci od dana brisanja društva iz sudskog registra.

Po ovome Pozivu jednom prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora.

Pojedini se prijavitelj koji želi postati sudionik Programa i Korisnik potpore može prijaviti isključivo s jednom prijavom te ne može direktno ili indirektno sudjelovati u drugim prijavama, bilo kao član projektnog tima, osnivač/član društva koje se prijavljuje, osoba ovlaštena za zastupanje, prokurist ili na bilo koji drugi način povezana osoba s drugim prijaviteljem.

NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA  

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta, u skladu s proračunom projekta. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi definirani su člankom 5. Pravilnika. Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za 2019. i 2020. godinu.

PROCES  DODJELE POTPORA

Potpore iz ovog Poziva bit će dodijeljene selekcijom koja će se odvijati kroz tri selekcijska krugaPrijave za Startup Factory otvorene su od 16. kolovoza i traju do 12. rujna 2018. godine nakon čega slijedi predselekcija prikupljenih prijava koje ulaze u drugi krug selekcijskog procesa odnosno Bootcamp. Na Bootcampu će se odabrati do 20 najbolje ocijenjenih projekata koji ulaze u intenzivni osmotjedni program predakceleracije Startup Factory. Finalni krug natjecanja održat će se u sklopu startup konferencije Zagreb Connect gdje će biti održan odabir najboljih startupova kao pobjednika programa.

POTPORA

Visina svake pojedinačne financijske potpore trenutno je određena ukupnim osiguranim iznosom potpora u iznosu od 800.000 kn koji će se sukladno kriterijima iz Pravilnika o provođenju programa i dodjeli financijskih potpora u sklopu pred-akceleracijskog programa Startup Factory proporcionalno podijeliti na 5 pobjedničkih projekata.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 160.000,00 Kuna.

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Ako je iznos potpore naveden u prijavi niži od iznosa utvrđenog u skladu s navedenim kriterijima, podnositelju prijave dodijelit će se iznos koji je zatražen u prijavi. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. Korisnik je dužan sudjelovati u financiranju vlastitog projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 10% troškova koji su utvrđeni kao prihvatljivi u tablici utvrđenoj u koraku provjere proračuna. Korisnik je dužan dostaviti dokaze o svim troškovima projekta, neovisno o tome radi li se o troškovima koje korisnik podmiruje vlastitim sredstvima ili sredstvima dobivenima putem potpore.

Uz financijsku potporu sudionici programa dobivaju i cjelokupnu nefinancijsku podršku u obliku propisanom Programom pred-akceleracije Startup Factory koja uključuje sveobuhvatnu mentorsku i konzultantsku podršku u sklopu programa.

ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2018. godine do 23:59 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici startupfactory.zicer.hr.

Prijave se dostavljaju Povjerenstvu za predselekciju, putem web obrazaca dostupnih na startupfactory.zicer.hr/prijave.

Organizator zadržava pravo izmjena i dopuna natječajne dokumentacije i Pravilnika.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA

Povjerenstvo za predselekciju izrađuje izvješća o udovoljavanju uvjetima i kriterijima ovog natječaja odnosno sačinjava listu projekata pozvanih na Bootcamp. ZICER obavještava izabrane sudionike elektroničkim putem temeljem kontakata iz prijave, najkasnije do dana 17. rujna 2018. godine.

Povjerenstvo za Bootcamp donosi odluku o odabiru do 20 najperspektivnijih projekata koji ulaze u osmotjedni predakceleracijski program te ih objavljuje na samom Bootcampu.

Povjerenstvo za finalno natjecanje i ZICER tim ocjenjuju uspjeh svakog pojedinog tima. Ukupnu ocjenu svakog pojedinog tima čini evaluacija ZICER tima i vanjskih suradnika o uspjehu postignutom tijekom osmotjednog programa predakceleracije s 30% te odluka Povjerenstva za finale sa 70%.

Po utvrđivanju Liste, Povjerenstvo za finale obavještava korisnike potpore javno neposredno nakon održavanja finalnog kruga natjecanja.

Rezultati natječaja objavljuju se na web stranicama Zagrebačkog inovacijskog centra i Startup Factoryja.

SKLAPANJE UGOVORA

Potpore se dodjeljuju temeljem Ugovora o predakceleraciji koji sklapaju ZICER i korisnik potpore, a kojim se definiraju sva međusobna prava i obveze ugovornih strana. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik potpore dužan je, kao sredstvo osiguranja, podastrijeti valjanu ovršnu ispravu – zadužnicu, na propisani prvi veći iznos od iznosa odobrenih sredstava, solemniziranu od strane javnog bilježnika.

Više informacija doznajte na web stranici http://startupfactory.zicer.hr/.

Prijave se zaprimaju putem linka na http://startupfactory.zicer.hr/prijave.

PRAVILNIK Startip Factory 2018 preuzmite ovdje.

KONTAKT: startupfactory@zicer.hr