Razvoj zadružnog poduzetništva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.

Prihvatljivi korisnici

Ovaj poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Zadruge su prihvatljivi podnositelji prijave po ovom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su registrirane najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave,
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti,
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene,
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene,
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja. 

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. 

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • ulaganja u zadruge čiji su članovi osobe s umanjenom radnom sposobnosti te osobe u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Neprihvatljive aktivnosti

Neprihvatljive su aktivnosti vezane uz ulaganja u primarnu proizvodnju, kao što su:

 • proizvodnja, uzgoj i rast životinja ili proizvodnja u biljogojstvu; ribolov, rukovanje ribom te transport ribe i školjkaša ulovljenih u svježim vodama (rijekama, jezerima) ili u ribogojilištima (osim brodova hladnjača i brodova tvornica);
 • skladištenje i rukovanje takvim proizvodima i svaku radnju vezanu uz to, bez znatnije izmjene njihove prirode (ne i postupke pakiranja jaja), njihov daljnji transport do objekta (do tržnice, klaonice, objekta za preradu);
 • branje samoniklih gljiva, bobičastog voća, skupljanje puževa itd. i njihov transport do objekta za preradu te
 • držanje pčela, skupljanje meda te pakiranje i ambalažiranje u objektu pčelara.

Način i rok prijave

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju isključivo od 1. rujna 2018. godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. listopada 2018. godine.

Cjeloviti tekst natječaja i popratnu dokumentaciju proučite na mrežnim stranicama Ministarstva.