Razvoj društvenog poduzetništva

Predmet i cilj natječaja

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.

Cilj mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružaju usluge ili obavljaju umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Korisnici potpora mogu biti:

1. socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:

 • obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;
 • uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,

2. trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.

Korisnici potpora moraju:

 • imati sjedište na području grada Zagreba;
 • imati podmirena javna davanja;
 • imati podmirene obveze prema Gradu Zagrebu;
 • u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planirati ostvariti ili ostvarivati obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti;
 • najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulagati u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja.

Ako je korisnik potpore trgovačko društvo čiji je osnivač/član udruga u svojim općim aktima mora imati definiranu obvezu da će u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti, svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza prema vjerovnicima i pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.

Korisnici potpora ne mogu obavljati primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine 58/2007) iz područja A i B, odjeljci 01-09).

Visina potpore

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Potpore se mogu odobriti za najviše jedan projekt godišnje.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore ukoliko je isti u sustavu PDV-a.

Namjena sredstava i prihvatljivi troškovi

Potpore se mogu odobriti za jednu ili više navedenih projektnih aktivnosti:

 1. Ulaganje u prostor
  – unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 2. Ulaganje u nabavu/prilagodbu opreme
   nabava opreme, alata i inventara,
  – nadogradnja i prilagodba strojeva i opreme (npr. za rad osoba sa invaliditetom);
 3. Ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala
   nabava sirovina i repromaterijala;
 4. Marketinške aktivnosti
   izrada marketinškog plana; izrada promotivnog materijala i web stranica.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora;
 • troškovi vezani uz nabavu opreme, alata i inventara te nadogradnju i prilagodbu strojeva i opreme;
 • troškovi vezani uz nabavu sirovine i repromaterijala (najviše do 40% od ukupnog iznosa odobrene potpore);
 • troškovi izrade marketinškog plana, promotivnog materijala i web-stranica;
 • troškovi zakupa poslovnog prostora (najviše 3 mjeseca);
 • trošak plaće upravitelja zadruge, odnosno direktora društva u vrijeme trajanja projekta (najviše 6 mjeseci) do maksimalno 12.000,00 kuna bruto/mjesec;
 • trošak 50% bruto plaće za tri zaposlenika u vrijeme trajanja projekta (najviše 3 mjeseca).
Način i rok prijave

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva“ uz propisanu dokumentaciju.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, ili preporučeno putem pošte, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva“.

Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. listopada 2018. godine.

Više informacija o ovom pozivu i potrebnoj dokumentaciji pročitajte na web stranici Grada Zagreba.