Primarna poljoprivredna proizvodnja 2018.

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini. Potpore su bespovratne u obliku subvencija u iznosu do 15.000 EUR-a, a natječaj će biti otvoren do 5. travnja 2018. godine.

Vrsta i visina potpore male vrijednosti

Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, uz iznimku:

 1. potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 2. potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
 3. potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 15.000,00 EUR-a protuvrijednosti po srednjem tečaju EK (InforEuro za mjesec odobrenja) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Najviši iznos potpore male vrijednosti iznosi 100% od iznosa troškova za aktivnosti prije svih odbitaka poreza i drugog troška. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak pri odobrenju potpora.

Potpora male vrijednosti se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

Prihvatljive aktivnosti

Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

 1. kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;
 2. kupnja sjemena i sadnog materijala;
 3. kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata;
 4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;
 5. kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;
 6. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 7. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 8. aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);
 9. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 10. operativno poslovanje PG-a maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore za aktivnosti iz podtočaka 1. do 9. ove točke.

Aktivnosti iz podtočaka 4., 9. i 10. ove točke ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Način prijave

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu  PMV koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 39, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Propisani obrasci ispunjavaju se na pisaćem stroju ili na računalu, prema na njima istaknutim uputama i sukladno Uputama za prijavitelje na javni natječaj koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2018.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu: 

GRAD ZAGREB, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: vlasta.ranogajec@zagreb.hr najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na natječaj.

Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605, 658-5603, (610 1695, Sesvete) i 658-5683.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na poveznici.

GRAD ZAGREB, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb