Potpora za samozapošljavanje braniteljima 2018.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2018. godini. 

Cilj poziva

Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Kome je program namijenjen?

Ciljnu skupinu Programa čine:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
 • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi prijavitelji

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u Upisnik poljoprivrednika i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo nakon 19. listopada 2017. godine.

Iznimno, za potporu po ovom javnom pozivu u 2018. godini mogu se kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije vlastite samostalne djelatnosti (obrta, trgovačkog društva ili druge samostalne profesionalne djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon 19. listopada 2017. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti).

Poslovni subjekt temeljem čijeg pokretanja osoba iz ciljne skupine traži potporu po ovom javnom pozivu mora biti u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva i registrirana na području Republike Hrvatske.

Iznimno, ukoliko je poslovni subjekt u suvlasništvu, za potporu mogu kandidirati isključivo podnositelji zahtjeva koji su u partnerstvu (ortaštvu) s još najviše jednim partnerom, pri čemu omjer vlasništva/partnerstva mora biti najmanje 50% u korist podnositelja zahtjeva, a isto treba dokazati odgovarajućim ugovorom o partnerstvu (ortaštvu).

Neprihvatljivi prijavitelji

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • osobe koje su obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (osim onih koji su obveznici uplate doprinosa postali nakon 19. listopada 2018. godine, a prije toga su imali status nezaposlene osobe u trajanju najmanje 30 dana),
 • osobe koje su korisnici mirovine, kao i osobe kojima je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu,
 • osobe koje su već koristile potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva,
 • osobe koje novčanu potporu traže za obavljanje sezonskog obrta,
 • osobe koje traže potporu temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika/nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • osobe koje traže potporu temeljem djelatnosti istovjetne onoj koju su imale prethodno registriranu te su u istoj bile zaposlene i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti,
 • upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
 • redoviti učenici i studenti,
 • osobe kojima je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
 • osobe koje su u razdoblju od protekle tri fiskalne godine (od 1. siječnja 2016. godine do dana podnošenja zahtjeva) ostvarile potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 eura(u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 15.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • osobe koje u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nisu postupale u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušile iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se  odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava. 

Visina potpore i intenzitet potpore

Novčana potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna.

U Državnom proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 40 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati podnositelji zahtjeva koji su duže vrijeme bili prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno podnositelji zahtjeva koji su duže vrijeme bili nezaposleni; podnositelji zahtjeva koji su djelatnost registrirali na području od posebne državne skrbi i otocima. 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi nastali nakon 12. srpnja 2018. godine, sukladno poslovnom planu i planu utroška sredstava navedenih u obrascu zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje koji zahtjev podnose temeljem pokretanja obrta, trgovačkog društva ili druge samostalne profesionalne djelatnosti smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana poput:

 • troškova nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti (ne može biti prihvatljiv trošak ukoliko podnositelj zahtjeva navedeno kupuje od članova svoje obitelji),
 • troškovi kupnje informatičke opreme izravno potrebne za rad, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa,
 • troškovi kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • troškova uređenja i opremanja poslovnog/skladišnog prostora i slično,
 • troškovi najma/zakupa poslovnog ili skladišnog prostora (troškovi najma/zakupa mogu biti prihvatljivi do iznosa 5% ukupnog iznosa tražene potpore, ali ne mogu biti prihvatljivi ukoliko se prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),
 • troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 • troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi do iznosa 15% ukupnog iznosa tražene potpore, a isti uključuju npr. izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.),
 • troškovi knjigovodstvenih usluga (troškovi knjigovodstvenih usluga mogu biti prihvatljivi do iznosa 5% ukupnog iznosa tražene potpore),
 • troškovi podmirivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za vlasnika djelatnosti mogu biti prihvatljivi do iznosa 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge zaposlene osobe),
 • ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje koji zahtjev za potporu podnose temeljem registriranog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili djelatnosti koja se bavi primarnom poljoprivrednom smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana poput: 

 • troškova nabavke poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i alata koji se koriste u poljoprivredi (npr. traktor, kombajn, motokultivator, priključci i ostala mehanizacija, oprema za: košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, košnice za pčele, pčelarski pribor, plastenik i sl.),
 • troškova nabave i sadnje višegodišnjih poljoprivrednih kultura (npr. sadni materijal i sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka mineralnih gnojiva, sredstva za zaštitu bilja i komposta za podizanje višegodišnjih nasada, priprema tla, održavanje tla i sl.),
 • nabavka životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) za uzgoj,
 • troškovi zakupa zemljišta (troškovi najma/zakupa mogu biti prihvatljivi do iznosa 5% ukupnog iznosa tražene potpore, ali ne mogu biti prihvatljivi ukoliko se prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),
 • troškovi stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.),
 • troškovi podmirivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mogu biti prihvatljivi do iznosa 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva),
 • ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivim troškovima smatrat će se:

 • troškovi kupnje potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi kupnje robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 • troškovi registracije poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), kao i troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila, kao i trošak goriva, cestarina, parking naplate,
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata,
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru,
 • troškovi službenih putovanja,
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu,
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije,
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja,
 • troškovi premije osiguranja te komorske i druge članarine,
 • ostali troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju izravno sredstvo za rad.

Način i rok prijave

Zahtjevi se podnose isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2018. godini“ na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb. 

Javni poziv ostaje otvoren do 10. kolovoza 2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Informacije udruga, poduzetničkih centara i drugih pravnih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog javnog poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce zahtjeva.

Ovdje na linkovima preuzmite cjeloviti tekst Javnog pozivaobrazac zahtjeva i vodič za pravdanje namjenskog utroška.