Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti 2018.

Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Ova mjera dio je Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos ove potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Korisnici potpora

Korisnici potpora su:

 • obrti,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja,
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika u punom radnom vremenu najmanje 3 mjeseca prije raspisivanja natječaja.

Radi li se o novoosnovanom obrtu isti mora imati upisan datum početka obavljanja obrta i dokaz o zaposlenoj osobi u punom radnom vremenu.

Popis djelatnosti koje mogu koristiti potporu možete preuzeti ovdje.

Namjena korištenja potpora

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu opreme, alata i inventara koja je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;
 • unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);
 • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost;
 • troškovi nabave prometnih sredstava;
 • troškovi popravaka, tekućeg održavanja i zamjene rezervnih dijelova;
 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova;
 • troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela;
 • troškovi potrošnog materijala;
 • troškovi nabave radne odjeće i obuće;
 • troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta, zaštite od požara i drugo;
 • troškovi tečajeva stranih jezika te stjecanja formalnog obrazovanja;
 • troškovi nabave usisavača, mikrovalne pećnice, aparata za kavu i vodu, fotoaparata – osim za fotografsku djelatnost;
 • troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje;
 • troškovi nabave ukrasnih predmeta;
 • troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 5.000,00 kuna;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u protekle četiri godine;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 2.000,00 kuna po uređaju;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina.

Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

Kriteriji za dodjelu potpora

Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema slijedećim kriterijima:

 • poboljšanje radnih uvjeta radionice,
 • broj zaposlenih,
 • edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi / osobe na stručnom osposobljavanju,
 • priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete,
 • broj godina poslovanja,
 • obiteljska tradicija,
 • vrsta djelatnosti.
Visina potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji prijave:

 • s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,
 • koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je potpora odobrena.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost korisnik potpore je dužan osigurati ako je u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Korisnik potpore je dužan sudjelovati u troškovima za koje se traži potpora. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu sa namjenama i prihvatljivim troškovima. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Rok prijave

Prijave se podnose u roku 60 dana od dana objave Javnog natječaja na stranici Grada Zagreba.

Postupak prijave

Prijava za dodjelu potpora se podnosi Povjerenstvu za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti preko Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na propisanom obrascu “Prijava za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti”.

Obrazac Prijave može se dobiti:

 • na internet stranici Grada Zagreba,
 • u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 110, 109, 106, 105.

Popunjena Prijava s pripadajućom dokumentacijom podnosi se: Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, te preporučeno putem pošte.

U trenutku podnošenja, uz Prijavu treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste. Na Prijavi i pripadajućoj dokumentaciji potrebno je kemijskom olovkom ispisati redne brojeve listova.

Potpore će se odobriti do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018.

Rok objave rezultata natječaja

Svi podnositelji prijave bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 3 mjeseca od dana zaključenja natječaja.

 

Cijeli natječaj može se naći na stranicama Grada Zagreba.