Kroz CrowdStream do crowdfunding kampanje

Predmet ovog Javnog poziva je prijava za sudjelovanje u pilot akciji koju u okviru projekta CrowdStream provodi Zagrebački inovacijski centar (ZICER).

Javni poziv raspisuje se i provodi temeljem Pravilnika o izboru sudionika pilot akcije koji možete preuzetni ovdje.

Zadani ciljevi

Cilj provedbe ove pilot akcije jest pružanje podrške startupovima i društvenim poduzetnicima u pripremi i provedbi crowdfunding kampanje dok je cilj projekta CrowdStream unaprijediti učinkovitost javne i privatne poslovne podrške inovativnim startupovima (spin-offs & social entreprises) u pristupu alternativnim izvorima financiranja.

Sudjelovanjem u aktivnostima odabrani sudionici će:

  • usvojiti dodatna znanja i vještine potrebne za uspješnu pripremu, provedbu i upravljanje crowdfunding kampanjom, s krajnjim ciljem uspješnog prikupljanja financijskih sredstava za svoje projekte/proizvode/usluge putem ovog modela alternativnog izvora financiranja kroz dvodnevnu specijaliziranu edukaciju;
  • ostvariti pravo na nefinancijsku potporu do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn u svrhu izrade promotivnog video materijala za potrebe lansiranja kampanje na crowdfunding platformu.
Prihvatljivi prijavitelji

A) Moraju biti:

1. TRGOVAČKA DRUŠTVA i OBRTI registrirani na području Grada Zagreba ne duže od tri godine od dana objave poziva iz kategorije mikro ili malog poduzetnika, sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014.

2. DRUŠTVENI PODUZETNICI i to:

a) SOCIJALNE ZADRUGE koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:
- obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;
- uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,
b) TRGOVAČKA DRUŠTVA čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.

c) UDRUGE

Korisnici potpora iz kategorije društvenih poduzetnika moraju:
- imati sjedište na području grada Zagreba;
- imati podmirena javna davanja;
- imati podmirene obveze prema Gradu Zagrebu;

- prijavitelji iz kategorije društvenih poduzetnika a) i b) najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulagati u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja
- prijavitelji iz kategorije društvenih poduzetnika c) moraju biti upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
- osnivač ili suosnivač prijavitelja iz kategorije društvenih poduzetnika c) ne smije Grad Zagreb, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,

B) Moraju imati podmirena javna davanja i podmirene obveze prema Gradu Zagrebu.

C) Nisu prešli ili sa dodijeljenom potporom ne prelaze ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku (200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe).

Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te da prihvaća sva pravila i odredbe Poziva.

Način prijave

Prijava mora sadržavati pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni online obrazac za prijavu dostupan ovdje.

Po odabiru 10 najbolje rangiranih prijavitelja, isti su dužni na zahtjev dostaviti potpisane i ovjerene sljedeće izjave:
- Izjavu o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja i o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu s osnove komunalnih usluga, zakupa ili najma,
- Izjavu da je pravilima zadruge ili drugim dokumentom, odnosno općim aktom društva propisano da najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja (za kategoriju prijavitelja Društveni poduzetnici) i
- Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja.

Rok podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava traje od 19. rujna do 25. listopada 2018. godine do 13:00 sati.

Ostale napomene

Zagrebački inovacijski centar zadržava pravo izmjena i dopuna Poziva. Eventualne izmjene i dopune objavit će se ovdje te će svi sudionici natjecanja biti pravodobno obaviješteni o svim promjenama.

Članovi evaluacijskog tima te druge osobe uključene u ovaj projekt će sve informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

Kontakt e-mail za dostavu dodatne dokumentacije: gorana.stanojevic@raza.hr.

Javni poziv ovog natječaja preuzmite ovdje, dok Pravilnik o izboru sudionika ove pilot akcije preuzmite ovdje.

Rezultati evaluacije pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom objavljuju se dana 31. listopada 2018. godine na web stranici: www.raza.hr.