EUREKA 2018.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. 

Korisnici programa

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima.

Znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima fizičke osobe, obrti i OPG-ovi nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. Međutim, obrti mogu sudjelovati u programu uz 100 % samostalno financiranje projekta.

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren istraživačko razvojni projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje istraživačko-razvojnog projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu. 

Partneri na projektu

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje od kojih barem jedna mora imati status punopravnog člana.

Struktura konzorcija podrazumijeva da partneri nemaju, direktno ili indirektno, poslovni udjel/dionice u drugom projektnom partneru. Partneri ne smiju biti povezana poduzeća.

Pridružene zemlje ili 'Associated countries' (Čile, Kanada, Južna Koreja i Južnoafrička Republika) mogu ravnopravno sudjelovati u EUREKA projektima te mogu biti vodeći partner. BiH i Albanija trenutno imaju status Nacionalnih informacijskih točaka (National Information Points - NIPs). Njihove tvrtke i znanstvenoistraživačke institucije mogu sudjelovati u EUREKA programu uz uvjet da su partneri na projektu minimalno 1 zemlje članice EUREKA-e, ali ne mogu biti vodeći partner na projektu.

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Svaki projekt ima glavnog partnera koji je zadužen za upravljanje projektom te je odgovoran za komunikaciju s EUREKA Tajništvom (ESE) po pitanju izvještavanja.

Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner - glavni partner u Hrvatskoj može biti isključivo malo, srednje ili veliko trgovačko društvo.

Visina potpore

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi:

- za mala poduzeća 60%,

- za srednja poduzeća 50%,

- za velika poduzeća 40%,

ali najviše do 150.000 EUR.

Vremensko trajanje

Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci).

Prihvatljivi troškovi

 • svi izdaci direktno vezani za razvoj: razvojne bruto plaće, razvojni oprema i sitni inventar, razvojne usluge, troškovi putovanja, ostali troškovi
 • dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni - tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku kvartalnih perioda određenih u „Eureka poslovnom planu“
 • dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Nisu u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova

Neprihvatljivi troškovi

 • bilo koji izdaci u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt. Osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (max. 40, 50 ili 60% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, ovisno o veličini poduzeća)
 • zemlja, građevinski objekti, infrastruktura (priključci i sl.)
 • bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge,
 • bilo kakav obračun amortizacije ili bilo kakva naknada za korištenje postojeće opreme
 • bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende,
 • Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove,
 • troškovi vezani uz bilo koju vrstu kamata,
 • naknade za bilo kakva potraživanja,
 • bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna natjecatelj umjesto svojih 40, 50 ili 60% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka,
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV,
 • ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, PTTE evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja projekta.

Način prijave i rok

Svaki partner prijavljuje EUREKA projekt svojem nacionalnom tijelu prema definiranim nacionalnim pravilima svoje zemlje. Iz tog razloga bitno je da svaki partner na projektu kontaktira svojeg Nacionalnog koordinatora projekata (NPC).

Priprema projekta sastoji se od dostave sljedeće dokumentacije:

 1. EUREKA Obrazac za prijavu (eng. EUREKA Project Form – EPF)
 2. Konzorcijski ugovor
 3. EUREKA POSLOVNI PLAN – EPP (zajedno sa prilozima EPP)

Zadnju verziju obrasca EUREKA Project form (EPF) natjecatelj može preuzeti na službenim stranicama EUREKA-e ili na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Pročitajte detaljne upute kako pravilno ispuniti EPF.

Ispunjeni i potpisani obrazac EUREKA Project Form (EPF) zaprimljen od Natjecatelja HAMAG-BICRO dostavlja Tajništvu EUREKA programa za što je zadužen NPC zemlje nositelja projekta (HAMAG-BICRO ako je hrvatski sudionik glavni partner na projektu).

Nakon predaje i dodatne kontrole administrativne usklađenosti s osnovnim kriterijima EUREKA programa (Basic Eligibility) od strane EUREKA Tajništva, projekt ulazi u internu bazu projekata čime dobiva referentni broj i naziv projekta prema kojemu se projekt vodi u evidenciji.

Partnerski odnosi na nivou projekta definiraju se Konzorcijskim ugovorom koji je sastavni dio projektne dokumentacije potrebne za provođenje evaluacije. Rezultati projekta vlasništvo su projektnih partnera sukladno Konzorcijskom ugovoru.

Smjernice izrade konzorcijskog ugovora i predložak za izradu EUREKA Poslovnog plana (EPP) nalaze se na HAMAGBICRO mrežnim stranicama.

Sva dokumentacija šalje se poštom uredno uvezana u dva primjerka (jedan original) i na jednom CD-u do 21. rujna 2018. na:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO

Ksaver 208, 10000 Zagreb

s naznakom ‘Za EUREKA program’

Više o samom natječaju, popratnoj dokumentaciji i postupku evaluacije pročitajte u Priručniku za pisanje EUREKA poslovnog plana te mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.