Zakup poslovnih prostora i garaža 2020.

Raspisan je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža u gradu Zagrebu. U tijeku je prikupljanje pisanih ponuda koje se mogu dostaviti do 27. siječnja 2020. godine.

Popis poslovnih prostora

Popis poslovnih prostora i garaža može se pogledati ovdje:

Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini poslovni prostor i garaže, naveden je u tabelarnom prikazu, bez PDV-a.

Za poslovne prostore navedene u tabelarnom prikazu pod brojevima: 3, 14 i 44, Javni natječaj se raspisuje četvrti put, s tim da u prethodne tri objave nije podnesena niti jedna ponuda, te je početni iznos mjesečne zakupnine određen sukladno točki IV. podtočki 2. Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor.

Energetski razred za svaki poslovni prostor naveden je u tabelarnom prikazu, osim za poslovne prostore pod brojevima: 32 i 36, te za garaže, jer ne podliježu energetskom certificiranju.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe (za garaže), fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.

Neprihvatljivi prijavitelji

Odbit će se ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude,
  • fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja.
  • fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.

Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu, naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe, imali dugovanje opisano u alinejama ove točke, Grad Zagreb ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.

Način prijave

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1 ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I GARAŽA – NE OTVARATI“ na adresu:

GRAD ZAGREB, POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA putem: Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN HR3423600001813300007 model HR 68, s pozivom na broj 9016-OIB11301.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati. Ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda).

Rok prijave

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 27. siječnja 2020. godine.

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 30. siječnja 2020. u 14,00 sati.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Više informacija saznajte na poveznici.