WWW vaučeri za MSP-ove

OBAVIJEST: Kako je dana 13. kolovoza iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće. Ova obustava traje do 26. studenog 2018. godine. Više pročitajte na stranicama sustava eFondovi.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža vrijednost vaučera, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 kuna.

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore 

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuje se kako slijedi:

  • najviše 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S
  • najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S
  • najviše 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S
  • najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Neprihvatljive aktivnosti

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom. 

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj. 

Način i rok prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv je otvoren od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranicama sustava e-Fondovi.