Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
 • obogaćivanju turističke ponude,
 • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj,

Korisnicima potpore bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška za vrijeme trajanja ugovora i to:

 • opća savjetodavna podrška,
 • specifična savjetodavna podrška u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK,
 • specifična savjetodavna podrška u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa.

U smislu ovog Javnog poziva pod složenim turističkim proizvodom za tržište posebnih interesa podrazumijeva se paket aranžman ili tura koji se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga namijenjenih tržišnim segmentima posebnih interesa (za ljubitelje kulture, povijesti, prirode, aktivnog odmora, i drugo).

Prihvatljivi prijavitelji

Za potporu se mogu kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. grupe proizvoda

 • kultura (kulturne i povijesne ture, turizam baštine, kreativni turizam i drugi slični proizvodi),
 • cikloturizam i aktivni odmor (biciklističke i pješačke ture i drugi slični proizvodi),
 • gastro i eno (opće gastronomske ture, tematske gastronomske ture, vinske ture i drugi slični proizvodi),
 • zdravstveni turizam (spa i wellness programi, programi talasoterapije i drugi slični proizvodi).

2. sadržaj paket aranžmana/ture

Kvaliteta sadržaja paket aranžmana/ture ocjenjivat će se prema zastupljenosti sljedećih elemenata:

 • inovativnosti u sadržaju paket aranžmana
 • aktiviranju manje korištenih turističkih resursa
 • doprinosa jačanju imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa
 • usklađenosti sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske
 • posjeti turistički nerazvijenim područjima
 • razdoblju/vremenu realizacije
 • trajanju pojedinačnog programa.

3. središnja priča (storyline)

Svaki paket aranžman/tura mora imati definiranu središnju priču (storyline). Kod kandidature na Javni poziv mora se dostaviti osnovna priča, a za lansiranje svakog paket aranžmana na tržište mora se izraditi detaljni sinopsis središnje priče sukladno uputama iz priručnika za DMK, a koji će kontrolirati nadležne službe HTZ-a.

4. ostali elementi: Program mora biti inovativan – neće se priznavati već definirani proizvodi za koje je korisnik već dobio sredstva potpore od Ministarstva turizma ili Hrvatske turističke zajednice ili ih već izvodi u svojem programu. Vezano na to korisnik mora dati izjavu kojom potvrđuje da se radi o novom/inovativnom programu te da se takav program već ne izvodi u Hrvatskoj (Obrazac DMKIzjava I/2019)

Namjena sredstava

Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda iz točke I. Javnog poziva i to za sljedeće troškove razvoja, distribucije i  promocije:

 • izrada storylinea za tematske proizvode,
 • istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,
 • osiguravanje resursa za provedbu,
 • izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,
 • izrada Internet podstranice za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda (u XML obliku),
 • e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,
 • offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje – portali, društvene mreže i dr.),
 • organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
 • sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu,
 • nastupi na turističkim sajmovima.

U svim informativnim/promotivnim materijalima i svim vrstama oglašavanja programa složenih turističkih proizvoda, osim na radiju, korisnik koji dobije potporu mora objaviti znak hrvatskog turizma.

Sredstva HTZ-a koja korisnici dobivaju po ovom Javnom pozivu predstavljaju bruto sredstva.

Neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja korisnika (plaće i ostala primanja zaposlenih ili vanjskih suradnika po osnovi ugovora o djelu, troškove prijevoza na posao bez obzira na razlog zapošljavanja, studijska putovanja i druga putovanja zaposlenih koja nisu u funkciji razvoja i uvođenja na tržište novih proizvoda DMK, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • troškove reprezentacije,
 • troškove oglašavanja koji su dio media planova za udruženo oglašavanje,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za program razvoja i uvođenja na tržište iz točke II. ovog Javnog poziva.
Prihvatljivi korisnici

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Sredstva potpore po ovom Javnom pozivu smatraju se potporom male vrijednosti.

Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.

Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana.

Neprihvatljivi korisnici

Po ovom Javnom pozivu ne mogu se kandidirati programi paket aranžmana koji su:

– već kandidirani za druge programe potpora HTZ-a u 2019.,

– već ostvarili potporu HTZ-a ili potporu Ministarstva turizma u bilo kojem razdoblju.

Neće se uzeti u razmatranje:

 • kandidirani programi za koje su korisnicima već odobrena sredstva za promociju po drugim programima HTZ-a za 2019. godinu,
 • kandidature s nepotpuno ispunjenim obveznim obrascima “DMK-Z” i “DMK-STP”,
 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VII. ovog Javnog poziva,
 • kandidature koje se ne dostave u roku,
 • kandidature gospodarskih i drugih subjekata koji ne mogu biti Korisnici prema ovom Javnom pozivu,
 • kandidature korisnika koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma RH ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva,
 • korisnici koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele obveze za poreze i doprinose i druge obveze prema državi te kandidature za koje se ne dostave zatražena dodatna pojašnjenja/podaci u zatraženom roku.
Iznos potpore

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn.

Ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

Uvjeti Javnog poziva

1. Opći uvjeti

Korisnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • treba biti registriran kao turistička agencija barem dvije godine do dana objave ovog Javnog poziva, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj,
 • u posljednje dvije poslovne godine ostvario je prosječno najmanje 500.000,00 kn ukupnog prihoda godišnje te je u navedenim godinama poslovao s dobiti,
 • osobi odgovornoj za zastupanje korisnika ne smije biti izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja,
 • korisnik ne smije imati nepodmirenih obveza za poreze i doprinose te druge nepodmirene obveze prema državi,
 • korisnik ne smije imati nepodmirenih obveza po osnovi plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine,
 • korisnik je u prethodne tri godine izvršio sve ugovorne obveze prema HTZ-u, odnosno namjenski utrošio prethodno dodijeljena bespovratna sredstva,
 • korisnik nije bio u blokadi dulje od tri dana uzastopce u periodu od 6 mjeseci koji su prethodili izdavanju potvrde o solventnosti (dokazuje se odgovarajućom potvrdom BON2 ili SOL2 ne starijom od mjesec dana od dana objave Javnog poziva).

2. Posebni uvjeti

Korisnik mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • treba imati web stranicu na najmanje jednom stranom jeziku,
 • treba imati najmanje jednog stalno zaposlenog stručnog radnika,
 • treba biti detaljno upoznat s priručnikom Destinacijske menadžment kompanije u izdanju, Hrvatske turističke zajednice od 2014. godine (NSK CIP zapis br. 902454), koji je dostupan na linku: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/destinacijski-menadzment, te isti sustavno primjenjivati pri izradi kandidiranih programa razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa.
Kriteriji bodovanja

Kriterije za bodovanje možete pogledati ovdje.

Rok i način prijave

Kandidature se podnose HTZ-u u elektronskom obliku na linku http://potpore.htz.hr u tiskanom obliku – obrasce ispunjene na gore navedenom linku potrebno je isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati poštom preporučeno s cjelokupnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv za potpore DMK – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Iblerov trg 10/IV, p.p. 251, 10000 Zagreb.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 11. veljače 2019. (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 11. veljače 2019.).

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na mrežnim stranicama HTZ-a.