Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama 2021.

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2021. godinu.       

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini za sljedeća područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).
Ciljevi i prioriteti poziva

Cilj poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka.

Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i ponovno promišljajući nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije. Dobre prakse koje su osmišljene u pandemijskim uvjetima, naročito one vezane za sferu digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja i njihovog posredovanja publici koja je razvila nove navike sudjelovanja, treba zadržati i kreativno prilagoditi redovnom/ranijem načinu rada.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).
Iznos i intenzitet potpore

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženoga projekta.
Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Prihvatljive aktivnosti

Podržat će se sljedeće aktivnosti i troškovi*:

 • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike,
 • zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici),
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.),
 • nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi:

 • porez na dodanu vrijednost (bez obzira na to je li poduzetnik u sustavu PDV-a)
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
 • troškovi formalne naobrazbe,
 • troškovi nastali prije datuma potpisivanja ugovora
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • novčane kazne i troškovi parničenja,
 • bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i gubitci po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun,
 • stavke troškovnika za koje su osigurana sredstva iz drugih izvora,
 • troškovi za koje je Ministarstvo kulture već odobrilo sredstva u okviru financiranja programske djelatnosti prijavitelja,
 • svi troškovi koji ne ulaze u okvire navedene u točci prihvatljivih troškova.
Način i rok prijave 

Rok prijave na ovaj poziv je 29. srpnja 2021. godine, a prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • elektronički popunjenu ePrijavnicu,
 • obaveznu opću dokumentaciju
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja,
 • obaveznu programsku dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi,
  • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici).

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na poveznici.