Pokreni nešto svoje 2020.

Razvojni program ACT Grupe „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Ove godine program doživljava svoje četvrto izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva do 74.000 kuna. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o.

Korisnici potpore

Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećimadruštvenim poduzećima u nastajanjuinovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom, odnosno poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • postojeća mikropoduzeća ili
  • osobe pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Poduzeće će biti korisnik potpore.

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije.

Ostali uvjeti:

  • prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
  • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
  • protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak.
Neprihvatljivi korisnici

Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom projekta na ovogodišnjem natječaju.

Nije dozvoljeno mijenjanje korisnika potpore, npr. s poduzeća koje je prijavilo projekt na drugo poduzeće ili s osobe prijavitelja projekta koja nema poduzeće na neko postojeće poduzeće.

Prihvatljivost aktivnosti

Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

Za prijavu su prihvatljivi jasni i konkretni projekti, koji će donijeti promjenu kakva postiže dugoročno poboljšanje i dobrobit poslovanju prijavitelja.

Na primjer: razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge, poboljšanje i izmjena postojećeg proizvoda ili usluge, optimizacija i povećanje proizvodnog kapaciteta, uvođenje novih poslovnih procesa, otvaranje novih tržišta i sl.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali za vrijeme provedbe projekta, za koje su izdane fakture za vrijeme trajanja projekta te za koje su izvršena plaćanja najkasnije 10 dana nakon završetka

projekta.

Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Republici Hrvatskoj te projekt mora imati utjecaj u Republici Hrvatskoj. Opravdanost eventualnih aktivnosti van Republike Hrvatske potrebno je obrazložiti (npr. studijski posjet primjeru dobre prakse u inozemstvo, odlazak na edukaciju, dobavljači iz inozemstva, itd.).

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:

  1. Udjeli u plaći radnika na projektu angažiranih kod korisnika,
  2. Putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja osoba uključenih u projekt,
  3. Troškovi vanjskih stručnjaka i podugovaranja za pojedine aktivnosti,
  4. Kupnja i najam opreme, nekretnina i pokretnina

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik potpore ima mogućnost povrata PDV-a. PDV jest prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik nema mogućnost povrata PDV-a.

Trajanje projekata

Vrijeme trajanja projekata je 6 mjeseci. Početak provedbe projekata je 1. svibnja 2020., a projekti moraju završiti 31. listopada 2020. godine.

Raspoloživa sredstva i iznos potpora

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 444.000,00 kuna. Biti će podržano 6 projekata, svaki s iznosom od 74.000,00 HRK.

Način prijave

Projekti se prijavljuju putem web prijave

Prijavitelji ne šalju dodatnu dokumentaciju. Eventualno poslana dokumentacija će se zanemariti i neće biti pregledana.

Rok prijave

Prijave za natječaj otvorene su do 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Rezultati natječaja će biti objavljeni do 9. travnja 2020. na www.pokreninestosvoje.hr.

Više informacija o ovom programu potpore saznajte na web stranici programa.