Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 2019.

Predmet i trajanje otvorenog javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu.

Prihvatljivi korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi podnositelji prijave po ovom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave,
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene,
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
Namjena bespovratnih sredstava

Osnovna namjena:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost),

 • sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
Iznos potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore i način isplate

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika te solemnizirane bjanko zadužnice.

Način i rok prijave

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se do 16. lipnja 2019. godine putem pripadajućeg Prijavnog obrasca uz i propisanu dokumentaciju na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB.

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured.

Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv. 

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva, a informacije o statusu Prijave za dodjelu bespovratne potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.