Jednokratne financijske potpore udrugama 2019.

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

-          da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;

-          da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;

-          da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

-          moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

-          moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

-          da se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak;

-          da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Neprihvatljivi prijavitelji

Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
 • odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

Iz proračuna Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Rok trajanja

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2019.

Način prijave

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascima C1, C2 i C3 koji su sastavni dio ovoga poziva s potrebnom dokumentacijom koja se može pronaći na poveznici.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

GRAD ZAGREB

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

- za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

10 000 Zagreb

Park Stara Trešnjevka 1

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na adresi Park Stara Trešnjevka 2.

Obrasci za prijavu na Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr  .

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne Uputama za prijavitelje na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

 

Više o ovom natječaju možete saznati na internetskoj stranici Grada Zagreba.