Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

OBAVIJEST: Kako je dana 7. lipnja iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegao 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje i prethodnim najavama obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Ova obustava traje do 22. rujna 2018. u 14:00 sati. Više pročitajte na stranicama sustava eFondovi.

Predmet i cilj ovog poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće registrirano u sektorima
a) C Prerađivačka industrija (osim djelatnosti navedenih u točki 2.3. Uputa za prijavitelje)
b) J Informacije i komunikacije (osim djelatnosti navedenih u točki 2.3. Uputa za prijavitelje).

Predviđeni intenzitet potpore

1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Iznos regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos potpore za savjetodavne usluge po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.

3. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos potpore za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

4. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

  • za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju,
  • za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.

Maksimalni iznos potpore za usavršavanje po ovom pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

5. Intenzitet potpore male vrijednosti ne može prelaziti 50%. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
  2. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti,
  3. sudjelovanje na sajmovima,
  4. usavršavanje,
  5. priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta,
  6. uvođenje grijanja i hlađenja,
  7. promidžba i vidljivost.

Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 23. svibnja 2018. godine s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

Više o ovoj potpori saznajte na stranicama sustava eFondovi.