Potpora je namijenjena mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja – inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Kriteriji prihvatljivosti

 • sjedište pravne osobe na području Grada Zagreba
 • barem pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva

Prihvatljivi troškovi

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama navedenim ispod:

 • Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima
 • Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora inovatorima
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava
 • Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015)

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna a najviši 40.000,00 kuna. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. svibnja 2016. 

Za dodatne informacije obratite se na mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr  ili na telefon 01/099 /3667 149.