Developers Bootcamp

Developers Bootcamp je intenzivni 5-dnevni trening za razvojne inženjere, koji polaznicima omogućava upoznavanje s novim tehnologijama, platformom, te alatima za razvoj programskih rješEnja i upotrebom metodologije Microsoft Solution Framework-a (MSF-a). 
Svaka tematska cjelina se obrađuje na način da se prvo održi teoretsko predavanje praćeno demonstracijama i primjerima, a završava se s konkretnim vježbama koje polaznici samostalno odrađuju na svojim računalima uz nadgledanje trenera. Zadnji dan Bootcampa, polaznici se dijele u nekoliko funkcijskih timova koji svaki za sebe odrađuje odvojene komponente jednog većeg projekt koristeći Visual Studio 2012, .NET Framework 4.5, Windows 8, Windows Phone, MVC i MSF. Na kraju se sve komponente integriraju u cjelovito rješnje i tako prezentiraju.

Link na više informacija: http://www.developersbootcamp.com